Støtte til køb eller indretning af bil

Når du eller dit barn har muskelsvind og en varig nedsat funktionsevne, kan du søge kommunen om støtte til køb og indretning af bil.

Reglerne på området er omfattende. Her på siden kan du læse om nogle af de regler, som vi har erfaring med, kan være aktuelle for dig med muskelsvind enten som barn, ung eller voksen.

Støtte til køb og indretning af bil efter Servicelovens § 114

For at opnå støtte til køb eller indretning af bil, skal du enten have behov for kørsel til og fra arbejde, eller bilen skal i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse. Det er også en betingelse, at det samlede kørselsbehov ikke kan dækkes af andre kørselsordninger.

 

Søg om bil i god tid

Sagsbehandlingen og tilpasning af bil kan tage lang tid, og det er derfor vigtigt, at du søger i god tid. Du finder et digitalt ansøgningsskema på www.borger.dk.

Valg af bil

Hvis du bevilges støtte til køb af bil, er kommunen forpligtet til at sikre, at bilen vil være egnet til dig i de næste 8 år. Dit funktionsniveaus forventede udvikling samt omfanget af dit behov for at medbringe hjælpemidler, vil derfor have betydning for, om valget falder på en almindelig personbil eller en handicapbus.

Du kan vælge en anden bil end den, som kommunen anbefaler – dog skal denne bil også godkendes af kommunen. Hvis bilen, du selv vælger, er dyrere end bilen, kommunen peger på, skal du selv betale forskellen. Kommunen skal godkende slutsedlen.

Sikkerheden er vigtig

Uanset hvilken bil der vælges, er det vigtigt at sikre sig, at både du/dit barn og evt. kørestol er forsvarligt fastspændte.

Hvis du sidder i kørestol under kørslen, skal kørestolen være fastspændt og forsynet med nakkestøtte, og du skal anvende en sikkerhedssele, der er fastmonteret i bilens karosseri.

Afprøvning af bil og særlig indretning

Når kommunen skal vurdere, hvilken bil der er billigst egnet, foretages der som regel en afprøvning af forskellige biltyper.

Kommunen og du beskriver sammen, hvilken betydning den nedsatte funktionsevne har for krav til valg af bil og evt. valg af særlig indretning.

Afprøvningen af bil og særlig indretning kan overlades til dig som ansøger sammen med en bil-opbygger eller anden privat aktør, som har den tekniske ekspertise. Det er kommunen, som bestemmer, om du får denne mulighed.

Kørekort og evnen at køre bil

Evnen til at køre bil

Hvis kommunen finder det nødvendigt, kan den henvende sig til politiet for at få en vurdering af, om du fortsat er egnet til at køre bil.

 

Kørekort til unge

I særlige tilfælde kan unge mellem 15 og 18 år, der har behov for bil for fx at følge en ungdomsuddannelse, søge støtte til en bil, de selv kan føre. Efter færdselslovens § 57 kan de opnå kørekort til et langsomt kørende motorkøretøj.

 

Tilskud til kørekort

Hvis betingelserne for støtte til bil er opfyldt, kan der ydes støtte til erhvervelse af kørekort, herunder indhentelse af nødvendig dokumentation f.eks. lægeerklæring. Der kan også gives tilskud til kørekort til dig som forælder, eller hvis en anden skal være chauffør for dig.

 

Økonomi

Vi har samlet en række regler om, hvilken støtte du kan få til hvad. Som tidligere nævnt er der mange regler på området, og vi har udvalgt dem, som kan være aktuel for dig med muskelsvind enten som barn, ung eller voksen.

Gældende beløb

Der fremgår ikke beløb i nedenstående tekst, da de løbende reguleres.

Se gældende beløb

Udmåling af støtte

Der ydes støtte til den billigste bil, som er egnet til dig eller dit barn. Der ydes som udgangspunkt et rentefrit lån op en fastsat låneramme. Du kan også søge om tilskud til automatgear forudsat, at bilen er født med automatgear og at bilen er under 1 år gammel.

Der kan bevilges en større eller dyrere bil, hvis dette er nødvendigt for at give mulighed for særlige indretninger.  Hvis prisen dermed overstiger den fastsatte låneramme, ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem den fastsatte låneramme og prisen på den billigst egnede bil.

Egenbetaling

Du skal som udgangspunkt betale halvdelen af det beløb som den faste låneramme udgør. Lånet skal tilbagebetales over 8 år. Den anden halvdel nedskriver kommunen løbende.

Hvis du har en indtægt på over et givet beløb om året, forhøjes tilbagebetalingen med 20% af den del af indtægten som overskrider denne grænse. Indkomstgrundlaget fastsættes på grundlag af det senest opgjorte indkomstår.

Se eksempel her under punktet Egenbetaling

 

Tilskud til særlig indretning

Der kan søges tilskud til nødvendig indretning af en bil, også selv om du ikke søger tilskud til anskaffelse af bilen.

Kriterierne for at søge om indretning er, hvis:

 • politiet stiller krav om indretningen
 • dine helbredsforhold taler for det
 • det letter din placering i bilen.

Tilskud til automatgear /automatisk transmission er betinget af, at bilen er under 1 år og forsynet med indretningen fra fabrikken.

Der ydes hjælp til reparation, udskiftning og afmontering efter behov, men der ydes ikke hjælp til udgifter som følge af brug af særlig indretning.

 

Afdragsfrihed under uddannelse

Du kan få bevilget afdragsfrihed, hvis du er under uddannelse. Afdragsfrihed gives kun til personer, hvis årlige indtægt i form af erhvervsindtægt eller anden ydelse, der træder i stedet for erhvervsindtægt, ikke overstiger et beløb svarende til 48/72 af lånet.

 

Driftsudgifter

Du skal selv afholde driftsudgifterne, men i særlige tilfælde, hvor funktionsnedsættelsen medfører, at der er behov for en ekstraordinær stor og driftsmæssig kostbar bil, kan der ydes tilskud efter merudgiftsbestemmelserne i serviceloven (§ 41 for børn og § 100 for voksne). Det samme gælder, hvis det kan sandsynliggøres, at du kun har bil pga. funktionsnedsættelsen, og at du ellers ikke ville have haft bil.

 

Afgiftsfritagelse

Du kan søges om afgiftsfritagelse, når du opfylder betingelserne for støtte til bil.  Det er ikke en forudsætning, at du har fået tilskud til bil.

 

Udskiftning af bil

Der kan kun ydes lån til udskiftning af bil hvert 8. år, medmindre det ved erklæring fra en synsvirksomhed kan dokumenteres, at udskiftning er nødvendig, hvis bilen er totalskadet eller ansøgerens funktionsevne har ændret sig, så den ikke længere opfylder behovet.

Automatgearet skal også holde i 8 år og kan kun i undtagelsestilfælde udskiftes inden.

Ved genbevilling kan kommunen træffe afgørelse, uden der indhentes fornyede oplysninger, hvis din funktionsevne og kørselsbehov er uændret siden sidste afgørelse om støtte til køb af bil, og ansøgeren underskriver en tro og love-erklæring herom.

 

Vilkår for støtte til lån

Lånet skal anvendes til køb af fabriksny bil og skal registreres i navnet på den person, der modtager støtten (også selvom det er et barn). Bilen skal holdes kaskoforsikret for bilens fulde værdi inklusiv særlig indretning.

Bilen skal i videst muligt omfang anvendes til at dække dit totale kørselsbehov .

Bilen må ikke udlejes eller udlånes over længere tid, ikke stilles som pant for anden gæld, og de fastsatte afdragsvilkår skal overholdes.

Der kan dog ydes støtte til bil, hvis du eller en anden person i din husstand har købt den fabriksny inden for det sidste år.

Hvis bilen er under to år og tidligere har været bevilget efter servicelovens § 114, kan der ydes støtte til anskaffelse af bilen, under forudsætning af, at den forventes at kunne holde i 8 år. Du kan ikke pålægges at tage imod en brugt bil.

 

Handicapparkeringskort

Ønsker du at benytte parkeringspladser, der er afmærket med kørestolssymbol, skal du have et handicapparkeringskort liggende synligt i forruden.

Kortet er personligt, og skal følge dig, men kan anvendes i enhver bil.

Parkeringskortet giver dig også en række lempelser i forhold til tidsbegrænsninger og betaling.

Handicapparkeringskortet søges hos Danske Handicaporganisationer. Her kan du se regler for hvem kortet kan udstedes til, samt beskrivelse af ansøgningsprocedure.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få personlig rådgivning.

Du kan ringe til os på tlf. 89 48 22 22, sende en e-mail eller benytte vores kontaktformular

Telefonerne er åbne:
Mandag – fredag kl. 10 – 14

 • Icon

  At leve med muskelsvind

  Find råd og vejledning om muskelsvind i alle livets faser

  Læs mere
 • Search

  Find din diagnose

  Læs om sygdommens udvikling og mulighed for behandling

  Læs mere
 • Forskning

  Forskning og udvikling

  Læs om forskning i muskelsvind

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup