Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste for forældre

Når du har et barn med muskelsvind, kan der komme ekstra udgifter til forsørgelsen som følge af barnets nedsatte funktionsevne. Måske må du reducere din arbejdstid, da du er nødt til at tage dig af dit barn. Her kan du læse om mulighederne for at få kompensation for både merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Hvad er en merudgift?

Familier med et barn med muskelsvind kan have ekstra udgifter til barnets forsørgelse, som andre familier ikke har. Disse udgifter kaldes merudgifter. Du kan søge om dækning af merudgifter, hvis du forsørger et barn med et handicap i hjemmet.

Merudgifter

Hjælp til dækning af nødvendige merudgifter til børn er beskrevet i Barnets lov §86.

Læs lovgivningen

Barnets lov § 86 kan dække merudgifter, som er nødvendige ved barnets forsørgelse, og som ikke kan dækkes efter anden lovgivning. Hvis en udgift fx kan bevilges som et hjælpemiddel, kan den ikke bevilliges som en merudgift, da merudgiftsbestemmelsen er subsidiær til anden lovgivning. Det betyder, at anden lovgivnings muligheder først skal være opbrugt.

Når kommunen skal vurdere, om en udgift er en merudgift, skal de tage udgangspunkt i, hvad andre børn uden en funktionsnedsættelse ville have af udgifter, og dermed kan den ekstra merudgift findes.

Merudgifter er uafhængige af øvrige indtægter eller formue, og de er skattefrie.

Hvordan søger du om merudgifter?

Du skal søge om merudgifter i den kommune, hvor barnet har bopælsadresse. Det gælder også i de tilfælde, hvor den af forældrene, der søger om hjælp, har en anden opholdskommune end barnet.

Barnet skal være i målgruppen for at kunne få merudgifter, hvilket betyder, at følgende kriterier skal være opfyldt:

 1. Barnet skal have en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller
 2. En indgribende kronisk lidelse, eller
 3. En indgribende langvarig lidelse.

Det er kommunen, der vurderer, om barnet opfylder kriterierne for, at der kan gives merudgifter. Ofte vil kommunen have behov for at indhente lægelige oplysninger for at kunne lave vurderingen af, om dit barn er i målgruppen.

Derudover, er det en betingelse, at merudgifterne er forsørgelsesudgifter, og at de er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne, samt at udgiften ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i barnets lov eller anden lovgivning.

Det er også en betingelse, at udgiften er en nødvendig merudgift. Hvorvidt udgiften er nødvendig, beror på en konkret og individuel vurdering.

Der er ikke krav om, at de ansøgte merudgifter skal dokumenteres, men de skal sandsynliggøres således, at kommunen kan vurdere, om merudgiften kan dækkes.

 

Du kan få dækket løbende eller enkeltstående udgifter

For at du kan få en løbende månedlig udbetaling til dækning af merudgifter, skal merudgifterne overstige kr. 5.519 årligt (2024 takst). Den månedlige ydelse fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

Hvis du har en enkeltstående merudgift, fx en bilreparation, kan denne udbetales med en enkeltydelse og indgår derved ikke i de løbende merudgifter.

Tabt arbejdsfortjeneste

Du kan blive bevilliget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis du helt eller delvist har ophørt med at arbejde for at passe dit barn derhjemme pga. barnets nedsatte funktionsevne.

Hvad er tabt arbejdsfortjeneste?

Tabt arbejdsfortjeneste

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste er beskrevet i Barnets lov § 87.

Læs lovgivningen

Du kan bevilliges kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til at passe et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller kronisk sygdom.

Tabt arbejdsfortjeneste er en løbende ydelse, som ikke er tidsbegrænset, medmindre kommunen har truffet en afgørelse herom.

Kommunen fastsætter en opfølgningsdato, og modtageren har løbende pligt til at oplyse om ændringer, der har betydning for ydelsen.

Betingelser for at modtage tabt arbejdsfortjeneste

Bevilling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er betinget af følgende:

 • At det er nødvendigt, at barnet passes i hjemmet
 • At det er mest hensigtsmæssigt, at det er forsørgeren, der passer barnet
 • At forsørgeren helt eller delvis har måttet ophøre med arbejde for at passe barnet
 • At der er indtægtstab.

Det er altså ikke barnets diagnose, der giver ret til at modtage tabt arbejdsfortjeneste.

 

Antal timer bliver vurderet individuelt

Der er altid tale om en konkret og individuel vurdering af behovet for timeantal, så det kan være alt fra få timer om ugen til fuld lønkompensation. Der kan også bevilges kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med kontroller og indlæggelse på hospitalet. I det tilfælde, skal der være behov for mere end 3 kontroller årligt, for at det kan udløse kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Tabt arbejdsfortjeneste kan deles imellem forældrene, men kan som udgangspunkt ikke overstige 37 timer om ugen tilsammen.

Hvordan beregnes tabt arbejdsfortjeneste?

Tabt arbejdsfortjeneste beregnes ud fra den seneste indkomst eller den indkomst, som du ville kunne opnå i de tilfælde, hvor det må formodes, at du ville have opnået tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis du ikke havde et barn med muskelsvind.

Den maksimale kompensation der kan gives på tabt arbejdsfortjeneste udgør kr. 35.247 månedligt brutto (2024 takst). Ydelsen beregnes ud fra den ugentlige arbejdstid og lønindkomst. I beregningen skal der tages hensyn til de besparelser, som arbejdsophøret medførte – typisk udgifter til befordring eller dagtilbud. Tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, hvoraf der betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag. Ydelsen reguleres en gang om året efter satsreguleringsprocenten.

For nærmere beregning af tabt arbejdsfortjeneste anbefales det, at du kontakter din kommunale sagsbehandler.

Pension

Hvis du modtager tabt arbejdsfortjeneste, skal kommunen indbetale bidrag til pensionsordning med 10 % af bruttoydelsen, dog højst det beløb arbejdsgiver tidligere har indbetalt.

 

Tillæg til ferie

Hvis du modtager hjælp til dækning af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, skal kommunen ved årsskiftet beregne et tillæg til ferie på 1% af bruttoydelsen i det foregående kalenderår.

Hvis du ophører med at modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, skal kommunen udbetale et tillæg på 12,5% af bruttoydelsen i det foregående kalenderår. Kommunen skal endvidere beregne et tillæg på 12,5% af bruttoydelsen i det kalenderår, hvor ophøret finder sted. Beløbet udbetales ved ferieårets start.

Når tabt arbejdsfortjeneste ophører

Du kan ikke længere få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, når barnet bliver 18 år, eller hvis kommunen vurderer, at betingelserne for at modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ikke længere er opfyldt.

En del forældre har brug for rådgivning i forbindelse med ophøret, da det kan være vanskeligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Hvis du har brug for det, kan jobcentret i din kommune vejlede om, hvorvidt der kan gives støtte til ny uddannelse/arbejde, og hvilke konkrete arbejdsmæssige støtteforanstaltninger, der findes.

 

Du kan have ret til a-kasse, hvis du ikke længere får kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Du har ret til at få dagpenge udbetalt fra din a-kasse den dag, hvor du ikke længere modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det forudsætter dog, at du fortsat er medlem af en a-kasse, og at du før overgangen til tabt arbejdsfortjeneste var berettiget til dagpenge (opfyldte beskæftigelseskravet).

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få personlig rådgivning.

Du kan ringe til os på tlf. 89 48 22 22, sende en e-mail eller benytte vores kontaktformular

Telefonerne er åbne:
Mandag – fredag kl. 10 – 14

Andre har også læst

 • Icon

  At leve med muskelsvind

  Find råd og vejledning om muskelsvind i alle livets faser

  Læs mere
 • Search

  Find din diagnose

  Læs om sygdommens udvikling og mulighed for behandling

  Læs mere
 • Forskning

  Forskning og udvikling

  Læs om forskning i muskelsvind

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup