En tilgængelig skole

For elever med muskelsvind, har det stor betydning, hvordan skolen er indrettet, og hvor nemt det er at komme rundt på skolen sammen med de andre børn. Det påvirker både elevens faglige og sociale udbytte af skolen.

Her finder du viden om, hvilke overvejelser som er vigtige før skolen beslutter, hvilke tilpasninger som skal laves. Du finder også inspiration til, hvordan blandt andet klasselokaler og toiletter kan indrettes for at passe børn med muskelsvind, og til gode hjælpemidler.

En god tilgængelighed styrker læring og socialt fælleskab

Hvis tilgængeligheden god, er det lettere for eleven med muskelsvind at indgå i det sociale fællesskab med klassekammeraterne og at deltage i undervisningen på lige vilkår – uanset hvilke fag det er. Omvendt kan de fysiske rammer betyde, at elevens følelse af at være anderledes bliver forstærket, hvis han eller hun fx ikke kan komme ind i faglokaler, og undervisningen for hele klassen må flyttes til et almindeligt lokale af den årsag.

Der er ingen facitliste over den ideelle indretning af skoler, der har elever med en muskelsvinddiagnose. Dels er der tale om individuelle forskelle afhængig af den enkelte elevs diagnose, funktionsnedsættelse m.v., dels er der forskel på skolebygninger og skolers indretning på forhånd, og dermed hvilke ændringer der kan og bør foretages, for at skolen kan blive tilgængelig for eleven.

Tænk hele skoleforløbet og sygdommens udvikling ind

Når det skal vurderes, hvilke løsninger der skal til for at gøre skolen tilgængelig for eleven, er det vigtigt at tænke på hele skoleforløbet og sygdomsudviklingen. Kan man fx forvente, at eleven får behov for andre hjælpemidler, fx en kørestol eller en el-scooter (3-hjulet), der stiller andre krav til tilgængelighed? Er trapper, bliver der behov for elevator m.m.?

Det er vigtigt, at der løbende følges op på elevens behov for tilpasning af tilgængeligheden på skolen og på behovet for hjælpemidler.

Læs mere om love og regler

Detaljerede regler vedrørende målkrav kan læses på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside i Bygningsreglementet (BR2018).

Håndbogen Egnet byggeri for ældre og handicappede  indeholder opmålinger af pladsbehovene for forskellige typer hjælpemidler. Disse angivelser er flere steder større end kravene i bygningsreglementerne, hvorfor det er vigtigt at undersøge behovet i det enkelte tilfælde i forhold til, hvorvidt bygningsreglementets mindste krav opfylder elevens behov.

Bygningsmæssige ændringer på skolen

Der kan være brug for at tilpasse skolen, så eleven med muskelsvind fx kan komme ind og ud af bygningen og de lokaler, hvor hun eller han bliver undervist. Det er også en god idé at tænke over, placeringen af klasselokalet i forhold til fx et toilet som eleven kan bruge.

Eleven skal kunne komme ind og ud

Som udgangspunkt skal eleven med funktionsnedsættelse kunne komme ind og ud af skolebygningen ved egen hjælp. Eleven bør ikke være afhængig af, om der er en lærer, forælder, hjælper eller andre elever til at åbne døren for sig.

Inde i bygningen er det optimale, at eleven kan bevæge sig rundt på hele skolen på eget initiativ, og ofte vil det være nødvendigt at udvælge relevante døre, der bliver forsynet med en eller anden form for dørautomatik.

Trapper og lange gangafstand kan volde problemer

Uanset hvilken type muskelsvind eleven har, vil trapper og niveauforskelle ofte volde problemer for eleven. Hvis eleven går dårligt på grund af den nedsatte muskelkraft, vil det kræve uforholdsmæssigt mange kræfter at gå på trapper. Er eleven kørestolsbruger, kan trappetrin og niveauforskelle kun forceres, hvis der er ramper, elevator eller som nødløsning en trappelift.

De fleste skoler har meget lange gange og dermed store gå-afstande mellem klasselokaler, kantine, lærerværelse, gymnastiksal m.m. Det kan være svært at komme langt omkring for en elev med muskelsvind, der er gående. De lange afstande kan også volde problemer for en elev i kørestol. Det tager tid at komme fra et lokale til et andet eller fra en etage til en anden, hvis eleven er nødt til at køre en omvej i forhold til sine gående kammerater, skal bruge elevator osv.

Derfor er det vigtigt at tænke på placeringen af klasselokalet i forhold til de lokaler, toilet m.m., som eleven skal bruge.

Indretning og placering af klasselokalet

Der er flere ting at være opmærksom på, når det gælder størrelse og indretning af klasselokalet og lokalets placering i forhold til de steder, hvor eleven med muskelsvind skal færdes.

Det vil være relevant at undersøge:

 • Om eleven kan sidde lige for underviseren, så drejning af hovedet og overkrop undgås i større omfang.
 • Er der plads til at komme rundt i lokalet i kørestol?
 • Skal der være plads til andre hjælpemidler, f.eks. elektrisk kørestol i eller lige uden for klasselokalet?
 • Hvor langt er der til det toilet, som eleven med muskelsvind kan benytte?

 

Løsningerne vil ofte være kompromisser

Den ideelle indretning og størrelse på et klasselokale til en elev i kørestol kan være svær at opnå. Derfor vil der ofte være tale om kompromisser, da det sjældent er muligt at gøre ældre skoler fuldstændig tilgængelige.

Vær opmærksom på, at den mest praktiske løsning ift. lokalets indretning og elevens placering ikke altid er den bedste for elevens mulighed for socialt samvær med klassekammeraterne. Det er vigtigt at have fokus på, at eleven med muskelsvind også skal have mulighed for fx at skifte gruppe/arbejdsplads i de forskellige undervisningssituationer samt i frikvartererne.

 

Eleven skal også kunne komme ind i faglokaler

Som udgangspunkt skal eleven med muskelsvind kunne komme ind i alle faglokaler, uanset om han/hun sidder i el-kørestol, er dårligt gående eller bruger el-scooter. Er lokalerne ikke tilgængelige, skal skolen på forhånd tage stilling til, hvad man gør, når eleven får brug for at blive undervist i det pågældende faglokale.

I faglokaler, som har en særlig indretning – fx lokaler til madkundskab eller fysik og kemi-undervisning – bør eleven kunne komme ind i lokalet og placeres, så han/hun kan se, hvad der foregår ved tavlen og kan deltage i undervisningen.

Der er ikke krav om at skolen bygger hele faglokalet om, men de fysiske rammer må ikke forhindre, at eleven får det samme udbytte af undervisningen som sine klassekammerater.

 

Toilet for gående og kørestolsbrugere

Afhængigt af funktionsnedsættelsen har forskellige elever med muskelsvind forskellige behov i forhold til, hvordan toilettet skal indrettes, og hvilke hjælpemidler, de har brug for.

Ansøgning om bygningsmæssige ændringer på skolen

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvorvidt de enkelte skolers økonomi skal kunne dække udgifter til ombygning, eller om der er mulighed for at søge en central pulje.

Hjælpemidler til skolebrug

Mange elever har behov for hjælpemidler i skolen til fx at kunne skrive i et relevant tempo eller fx en særlig stol eller bord.

Ansøgning om hjælpemidler til skolebrug

§§

Hjælpemidler opdeles i personlige hjælpemidler og hjælpemidler til skolebrug.

Personlige hjælpemidler som fx kørestol søges hos kommunens hjælpemiddelafdeling via Serviceloven §112.

Hjælpemidler som er nødvendige for at eleven kan deltage i den almindelige undervisning, skal søges via skolen. Skolen er udelukkende forpligtet til at stille de hjælpemidler til rådighed, der knytter sig til undervisningen og de behov, der udspringer heraf – for eksempel hjælpemidler til lektielæsning i hjemmet. Det afgørende er derfor, hvorvidt hjælpemidlet er nødvendigt for barnets tilknytning til skolen. Se mere i Folkeskolelovens §19.

Der er desuden mulighed for bevilling af særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler efter folkeskolelovens § 3, stk. 2. vedrørende specialpædagogisk støtte.

Se mere på Børne og Undervisningsministeriets hjemmeside

 

Skolemøbler

For eleven med muskelsvind er valg af skolemøbler vigtig for muligheden for at deltage aktivt i undervisningen og i det sociale liv i klassen. En elev med muskelsvind, der kan gå, har fx svært ved at følge sine kammerater ud af klasselokalet i frikvartererne, hvis det er besværligt for ham/hende at rejse sig fra stolen.

IT-hjælpemidler

Mange elever med muskelsvind får problemer med at kunne skrive og tegne i hånden i samme tempo som deres klassekammerater. Brug af blyant stiller nemlig store krav til fingremuskler og placering af kroppen. Det langsommere arbejdstempo medfører, at der ikke er sammenhæng mellem elevens viden/kunnen og den praktiske skrivehastighed.

Det er vigtigt, at eleven med muskelsvind får mulighed for at vise, hvad han/hun reelt kan, og det er derfor vigtigt at IT-hjælpemidler tidligt tænkes ind i skoleforløbet.

De fleste elever vil gerne være lige som deres kammerater – dvs. bruge blyant, når de gør og computer/tablet, når klassen i øvrigt gør det. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan IT-hjælpemidlet introduceres, og at der tidligt støttes op om brugen af det.

Vær opmærksom på elevens behov

Når skolen vælger IT-udstyr, skal man se på hvordan eleven bruger sine hænder og fingre. Kan eleven med muskelsvind eksempelvis trykke ned på et almindeligt tastatur? rammer eleven flere bogstaver på tablettens skærmtastatur? Er computeren tung for eleven at håndtere?

Skærmen og tastatur skal kunne betjenes fra en hensigtsmæssig siddestilling, for at undgå yderlig udtrætning over tid. Det er bl.a. her, det kan være vigtigt med den skråt indstillelige bordplade, som beskrevet under Et godt arbejdsbord ovenfor.

For at opnå en god skrivehastighed, er det ofte nødvendigt at eleven introduceres til at bruge særlige programmer, fx som til elever med ordblindhed. Det kan være programmer med ordforslagsfunktion, samt programmer og hvor der kan skrives / ex farvelægges i indscannet materiale. På den måde kan elever, som ikke kan benytte blyant, løse opgaven digitalt i et godt arbejdstempo.

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis man kan vælge et produkt og programmer som skolen i forvejen kender til, så det er muligt at tilgå nødvendig support.

Vil du vide mere?

Læs mere om skolen, inklusion og børn med muskelsvind.

Find tips til hjælpemidler til børn med muskelsvind.

 

Andre har også læst

 • Icon

  At leve med muskelsvind

  Find råd og vejledning om muskelsvind i alle livets faser

  Læs mere
 • Search

  Find din diagnose

  Læs om sygdommens udvikling og mulighed for behandling

  Læs mere
 • Forskning

  Forskning og udvikling

  Læs om forskning i muskelsvind

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup