Undervisning i en inkluderende kontekst

De allerfleste elever med muskelsvind går i en almindelig klasse på en almindelig skole. Meget af undervisningen er helt den samme som den til børn uden funktionsnedsættelse, men nogle gange er der brug for, at læreren bruger alternative former for undervisning.

Her på siden kan du læse mere om inklusion i undervisningen. Du kan også læse om undervisning ved længerevarende indlæggelse eller sygdom.

Hvad er inklusion?

Inklusion

Inklusion betyder, at alle elever skal have mulighed for at opleve sig som en værdifuld og naturlig del af det person-relationelle fællesskab.

Inklusion indebær, at undervisningen skal tage udgangspunkt i alle elevernes forskellige forudsætninger. Der er altså ikke tale om, at dit barn med muskelsvind skal tilpasse sig en undervisning, som er tilrettelagt for elever uden nedsat funktionsevne.

Skole og Forældre har defineret tre ting, der skal være på plads, for at man kan tale om inklusion:

 1. Flest mulige elever har deres fysiske tilstedeværelse på skolen frem for i specialtilbud.
 2. Deltagelse, så alle elever føler sig værdifulde i skolens faglige og sociale fællesskab.
 3. Alle elever får størst mulig læring både fagligt og socialt i forhold til deres evner.

Læs mere på inklusionsklar.dk.

Hvad med de praktiske fag?

Det kan måske virke svært at få inddraget elever med muskelsvind i undervisningen i de praktisk-musiske fag som billedkunst, musik, sløjd, håndarbejde, hjemkundskab og idræt. Men her gælder det for læreren om at vise ekstra kreativitet og gennem planlægning finde frem til alternative muligheder.

Er det en velfungerende klasse, vil eleven selv og klassekammeraterne i mange situationer kunne være med til at løse de praktiske udfordringer og få eleven med muskelsvind inddraget i undervisningsforløbet.

Læs om idræt og find inspiration til inklusion

Rådgivning til lærere og skoler

Lærere og skoler kan få rådgivning og finde inspirationsmaterialer om, hvordan man kan inddrage elever med muskelsvind fra flere forskellige organisationer.

Alle skoler og kommuner kan få rådgivning hos Læringskonsulenterne, som hører under undervisningsministeriet. Læringskonsulenterne kan blandt andet give sparring, inspiration og rådgivning forhold til inklusions-arbejdet, og hvordan der kan skabes stærke børnefællesskaber.

Skolerne kan ligeledes søge støtte hos kommunens lokale ressource- og kompetencecentre. Det er dog forskelligt, hvordan centrene er organiseret i de enkelte kommuner.

Der er også en række inspirationsmaterialer, som fokuserer på at fremme inklusion:

 

Undervisning ved sygdom og indlæggelse

Hvis dit barn fx bliver indlagt på hospital i længere tid, skal skolens leder henvende sig til dig, som er barnets forælder, for at få en vurdering af behovet for sygeundervisning.

Det er nødvendigt at få etableret et samarbejde mellem skolen, familien og hospitalet for at sikre, at dit barn får undervisning, samtidig som der bliver taget hensyn til den energi, dit barn har, når hun eller han er indlagt.

Skolelederens forpligtelse

I Bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler fra 2014:

”Ved fravær på grund af sygdom eller lignende, der må skønnes at blive af længere varighed, skal skolens leder rette henvendelse til forældrene med henblik på en vurdering af behovet for sygeundervisning, jf. folkeskolelovens § 23, stk. 1, og friskolelovens § 3, stk. 1, nr. 4. Henvendelsen skal ske snarest muligt. Skolens leder skal under alle omstændigheder rette henvendelse til forældrene senest 3 uger (15 skoledage) efter, at eleven sidst deltog i undervisningen eller skulle have påbegyndt skolegangen.”

Vil du vide mere?

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få personlig rådgivning.

Du kan ringe til os på tlf. 89 48 22 22, sende en e-mail eller benytte vores kontaktformular

Telefonerne er åbne:
Mandag – fredag kl. 10 – 14

Andre har også læst

 • Icon

  At leve med muskelsvind

  Find råd og vejledning om muskelsvind i alle livets faser

  Læs mere
 • Search

  Find din diagnose

  Læs om sygdommens udvikling og mulighed for behandling

  Læs mere
 • Forskning

  Forskning og udvikling

  Læs om forskning i muskelsvind

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup