Når du bliver henvist til RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, får vi en række personlige oplysninger om dig, som vi behandler ansvarligt ifølge persondataloven og EU’s persondataforordning. I det følgende kan du kort læse om, hvordan vi behandler og opbevarer dine oplysninger, samt hvilke rettigheder du har.

RCFM er dataansvarlig. Vi sikrer os, at dine personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. Det gælder alt, hvad vi foretager os med dine data i forbindelse med dine undersøgelser og din kontakt med os, herunder også selve opbevaringen af dine data.

 

Dine personlige data

Det er vigtigt for RCFM, at vores behandling af dine oplysninger er gennemskuelig for dig.

Data kan være helbredsoplysninger, kontaktoplysninger, foto/video og andre personlige oplysninger, du har givet til os. Dine helbredsdata ligger i et sikret journalsystem og eventuelt i forskningsdatabaser, hvis du har deltaget i et forskningsprojekt. Vi har tavshedspligt i forhold til dine oplysninger, men der er situationer, hvor loven giver os mulighed for at udveksle oplysninger om dig med andet sundhedsfagligt personale.

 

Samtykke ved henvisning

For at kunne give dig den bedst mulige rådgivning og vejledning er vi nødt til at have viden om dit forløb.

Når du bliver henvist til RCFM, giver du samtykke til, at vi må indhente og videregive sundhedsfaglige oplysninger om dig, som er relevante i forbindelse med dit aktuelle og tidligere behandlingsforløb. Det er kun i forbindelse med et aktivt behandlingsforløb, at vi indhenter og videregiver oplysninger.

Oplysningerne må vi indhente fra andet sundhedsfagligt personale, f.eks. din praktiserende læge eller den hospitalsafdeling, som følger dig. Vi må ligeledes tilgå dine oplysninger i Sundhed.dk.

Retten til at frabede sig opslag i elektroniske systemer
Du kan frabede dig, at vi til brug for din aktuelle behandling slår op i dine oplysninger i elektroniske systemer. I nogle tilfælde vil det i realiteten betyde, at du frabeder dig behandlingen. I andre tilfælde vil behandlingen kun kunne ske på et begrænset grundlag.

Det er muligt selv at administrere andres adgang til dine sundhedsoplysninger på sundhed.dk. Du har mulighed for at privatmarkeret eller spærret for adgangen til sine sundhedsoplysninger. Du kan på den måde frabede dig, at vi eller andet sundhedsfagligt personale slår op i dine oplysninger på sundhed.dk som led i en aktuel behandling.

 

Aktindsigt og berigtigelse

Du har til enhver tid ret til at læse eller få udleveret en kopi af din journal. Du har ret til at berigtige dine oplysninger, hvis noget er registreret forkert.
Ønsker du at gøre brug af disse rettigheder, skal du henvende dig på brev, telefon eller digital post gennem Borger.dk med dit ønske.

 

Formål med behandling af dine personlige data

RCFM skal ifølge sundhedsloven føre journal over dine helbredsoplysninger, undersøgelser og behandling lavet af RCFM. Det gør vi for at sikre, at al relevant information er tilgængelig for vores tværfaglige team, for at sikre kontinuitet og for at undgå fejl. Patientjournaler opbevares sikret i vores elektroniske journalsystem og eventuelt i forskningsdatabaser, hvis du har deltaget i et forskningsprojekt.

Udveksling af personfølsomme oplysninger fra behandlingsforløb og med sundhedsfagligt personale

Ifølge sundhedsloven må sundhedsfagligt personale udveksle helbredsoplysninger med andet sundhedsfagligt personale om dit aktuelle behandlingsforløb uden dit samtykke, når du har valgt at blive henvist til RCFM.

Socialrådgivere i RCFM indgår i det tværfaglige team omkring din rehabilitering og har adgang til journalen og har journalføringspligt, også selv om de ikke er autoriseret sundhedsfagligt personale.

RCFM udvikler til stadighed kvaliteten af vores behandlingstilbud og har ifølge sundhedsloven mulighed for at anvende stikprøver af patientjournaler i den forbindelse.

Patientjournaler fra tidligere behandlingsforløb kan også anvendes ved registerforskning.

Udveksling af personfølsomme oplysninger fra tidligere behandlingsforløb og med andre end sundhedsfagligt personale

Udveksling af helbredsoplysninger er ofte afgørende for en vellykket behandling og et sammenhængende forløb. Vi beder om dit samtykke, hvis vi har behov for at indhente relevante oplysninger om tidligere behandlinger og/eller videregive oplysninger om din nuværende behandling til sagsbehandlere end andet sundhedsfagligt personale. Det kan f.eks. være din kommunale sagsbehandler.

 

Sikker kommunikation

RCFM benytter digital post, når kommunikationen med dig indeholder personfølsomme oplysninger. Du modtager beskeden i din digitale postkasse på Borger.dk – samt e-Boks og Mit.dk hvis du har sat det op til at vise post fra det offentlige. Hvis du er fritaget fra digital post, sender vi skriftlig kommunikation med personfølsomme oplysninger med almindelig post.

Vi fraråder, at du sender e-mails med personfølsomme oplysninger til os, kontakt os sikkert gennem digital post på Borger.dk.

RCFM benytter sikker kommunikation, når vi udveksler oplysninger med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. kommunale sagsbehandlere.

 

Samtykke til videregivelse af oplysninger

RCFM videregiver kun oplysninger i det omfang, det er nødvendigt til det konkrete formål.
Du har altid ret til helt eller delvis at frabede dig, at der videregives oplysninger. Hvis du gør det, skal du oplyses om, hvilke konsekvenser det kan have for dit behandlingsforløb.

Et samtykke til at udveksle oplysninger med andre end sundhedspersoner skal være specifikt og gælder højst 1 år.

 

Opbevaring af oplysninger

Journaler slettes ikke af hensyn til eventuel senere henvendelse fra dig samt til eventuelle videnskabelige eller historiske forskningsformål.

 

Databehandlere

RCFM benytter udelukkende databehandlere, som kan garantere, at de overholder gældende love og regler vedrørende databeskyttelse og persondataforordningen.

 

Anden beskyttelse af dine personoplysninger

Vores computere er forsynet med password.

 

Tavshedspligt

Alle medarbejdere i RCFM har tavshedspligt over for de forhold og personlige oplysninger, de får kendskab til om dig.

 

Klagevejledning

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske ved at kontakte Datatilsynet på følgende måde.

E-mail: dt@datatilsynet.dk
Tlf.: 33 19 32 00

 

Brev:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

 

Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind
Kongsvang Allé 23
8000 Aarhus C

Tlf.: 8948 2222
E-mail: info@rcfm.dk
CVR: 88 50 27 28
Dataansvarlige er direktør og cheflæge Heidi Aagaard
Databeskyttelsesrådgiver (DPO) er Nicolai Blom Pedersen nipe@rcfm.dk

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til reglerne om datasikkerhed, journalføring, udveksling af oplysninger m.m.

 

Opdateringer og ændringer

RCFM er forpligtet til at overholde gældende love og regler omkring beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse.

Vi forbeholder os retten til at kunne ændre løbende i denne privatlivspolitik. Eventuelle ændringer, justeringer og revideringer vil være gældende fra tidspunktet, hvor de er synlige på hjemmesiden.

Denne privatlivspolitik er senest opdateret den 8. januar 2024.

 

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup