Førtidspension

Hvis din arbejdsevne er så varigt og væsentligt nedsat, at du ikke kan opnå ordinær beskæftigelse eller arbejde i fleksjob, kan din kommunen bevillige førtidspension.

Som modtager af førtidspension, har du mulighed for stadig at arbejde i job med løntilskud, også kaldet skånejob.

Kommunen kan i særlige tilfælde bevillige førtidspension til personer under 40 år.  Førtidspension kan ikke bevilliges, hvis din arbejdsevne er uafklaret, eller hvis den kan forbedres igennem andre beskæftigelsestiltag.

Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at kommunen efter en samlet, faglig vurdering anser det for dokumenteret, at din arbejdsevne er nedsat i et sådant omfang, at du ikke kan blive selvforsørgende.

Deltagelse i ressourceforløb kan være nødvendigt

Udgangspunktet for vurderingen er, at du har deltaget i et (ressource)forløb med henblik på at udvikle din arbejdsevne. Dette kan undlades, hvis det er helt åbenbart, at din arbejdsevne er varigt nedsat og ikke vil kunne forbedres ved at deltagelse i et ressourceforløb eller gennem andre tiltag.

Det er kommunens ansvar at sørge for at sagen er tilstrækkeligt belyst.

Ansøgning på foreliggende grundlag

Du kan også søge førtidspension på det foreliggende grundlag, dvs. på baggrund af de oplysninger, der er indsendt. Hvis du gør det, skal du være opmærksom på at Kommunen ikke må indhente nye oplysninger i sagen. Det kan være oplysninger fra en speciallæge, en lægeattest fra egen læge, en vurdering af funktionsevnen i hjemmet eller anden relevant afklaring som en fx en virksomhedspraktik. Disse oplysninger kan være nødvendige som dokumentation for, at du kan tilkendes førtidspension.

Seniorførtidspension

Kommunen kan bevillige seniorførtidspension, hvis du er tæt på folkepensionsalderen, har været mange år på arbejdsmarkedet, og arbejdsevnen er så nedsat, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et job med særlig støtte, fx fleksjob.

 • Det er et krav, at: man har højst fem år til folkepensionsalderen
 • man har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Hvis man er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.
 • det ikke er mange år siden, at man sidst har været i arbejde

Job med løntilskud (skånejob)

Job med løntilskud for førtidspensionister (tidligere kaldt skånejob) er en mulighed, hvis du ikke kan arbejde i et job på almindelige vilkår. Du skal være bevilliget førtidspension for at kommunen kan tilkende dig et job med løntilskud. Tilskuddet er som udgangspunkt 29,71 kr. pr. time (2021 takst). Arbejdssted og antal timer aftales i samarbejde med arbejdsgiver og evt. fagforening.  Du kan efter behov få mentorstøtte, hjælpemidler mv. i jobbet.

Rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Ved indstilling til førtidspension vil du i samarbejde med sagsbehandler i Jobcentret skulle udarbejde en rehabiliteringsplan, som skal forelægges Rehabiliteringsteamet i kommunen.

Teamet er tværfagligt sammensat med repræsentanter fra forskellige områder i kommunen og har til opgave at belyse sagen ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Repræsentanterne er typisk medarbejdere inden for beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet samt en læge eller sundhedskoordinator fra regionen. Som borger deltager du i mødet sammen med den koordinerende sagsbehandler. Du har ret til at have en pårørende, bisidder eller partsrepræsentant med til mødet.

Rehabiliteringsteamet indstiller til førtidspension, ressourceforløbfleksjob eller indsats efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Teamet træffer ikke afgørelser, men indstiller til hvilken afgørelse, der bør træffes.

Det kan være meget relevant at inddrage Rehabiliteringscenter for Muskelsvind i forbindelse med udarbejdelse af rehabiliteringsplanen.

Der kan være få undtagelser, hvor en sag ikke skal behandles i Rehabiliteringsteamet. Dette kan være tilfældet, hvis der er tale om en terminalpatient.

 • Ny med muskelsvind

  Få svar på almindelige spørgsmål, og læs om vores tilbud til dig

  Læs mere
 • At leve med muskelsvind

  Få råd og vejledning om muskelsvind i alle livets faser

  Læs mere
 • Forskning

  Læs om forskning i muskelsvind

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup