Uddannelse

Sidst revideret: juni 2019

Ved afslutning af grundskolen og ved valg af uddannelse er der mange ting at forholde sig til. Overgangen fra folkeskolen til uddannelse kan være spændende og udfordrende på samme tid. For nogle er der usikkerhed forbundet med at skulle i nye rammer og i nye sociale fællesskaber, som også kan indbefatte overvejelser om, hvordan man skal præsentere sin nedsatte funktionsevne over for nye kammerater.
Ud over at tage stilling til, hvilken uddannelse man vil i gang med, er der nogle særlige regler, der kan benyttes, når man har nedsat funktionsevne, og som er gode at kende til.

Valg af uddannelse

Undervisningsministeriet har udarbejdet en guide, der kan give støtte i valget af uddannelse. Ved valg af uddannelse er det væsentligt at tage udgangspunkt i egne ønsker og interesser, men det vil også være en fordel at overveje, om muskelsvinddiagnosen giver nogle begrænsninger, der han være relevante at have med i overvejelser om valg af uddannelse.

Se Undervisningsministeriets guide.

Ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelserne kan søges af alle, der er udgået af folkeskolen. Der kan søges Statens Uddannelsesstøtte (SU), og der er mulighed for at få specialpædagogisk støtte (se andet sted på siden).

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - STU

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse eller Uddannelse for unge med særlige behov (STU) er en treårig uddannelse for unge mellem 16 og 25 år med særlige behov.

Målgruppen er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Den omfatter udelukkende de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge specialpædagogisk støtte. Alle unge, der hører til målgruppen, har retskrav på at få et tilbud, hvis de ønsker det. Ungdomsuddannelsen skal udgøre en ny start i den unges liv, hvor muligheder og færdigheder afprøves. Den skal give den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres sociale erfaringer. Den skal planlægges individuelt ud fra den unges forudsætninger, behov og interesser, og der skal være udarbejdet en uddannelsesplan. En UU-vejleder skal introducere muligheden i god tid inden folkeskolen afsluttes.

Der kan ikke søges SU til uddannelsen, men man skal i stedet for blive på det forsørgelsesgrundlag, man i forvejen har.

Læs mere om STU.

Specialpædagogisk støtte

Personer med nedsat funktionsevne kan i forbindelse med uddannelse søge om specialpædagogisk støtte (SPS) til at gennemføre en uddannelse. Det kan eksempelvis være diktafon, ergonomisk stol og bord, ergonomisk computermus og tastatur og andet kompenserende udstyr så som computer med specielle tilpasninger. Det kan også være sekretærhjælp, praktisk hjælp, særlige regler ved eksamen og længere studietid.

Læs mere om specialpædagogisk støtte (SPS) samt i Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v.

Videregående uddannelse

På videregående uddannelser gælder mange af de samme særlige ordninger, som også er aktuelle på ungdomsuddannelserne, fx muligheden for at søge om specialpædagogisk støtte. Der er imidlertid også særlige ordninger, der kun gælder på de videregående uddannelser. Mange uddannelsesinstitutioner har uddannelsesvejledere ansat, hvor man kan hente råd og vejledning om mulighederne for at tilrettelægge sin uddannelse, så den tilpasses eventuelle særlige behov.

For nogle personer med nedsat funktionsevne kan det være vanskeligt at gennemføre studiet på normeret tid. Ved mange uddannelser er der mulighed for at forlænge studieperioden og også at forlænge den bevilgede SU. Der kan imidlertid blive udfordringer i forhold til Fremdriftsreformen, der sætter ramme for studietiden, som ikke er i overensstemmelse med den bevilgede SU, hvilket kan betyde, at det kan være svært at få tilstrækkelig SU til hele studiets gennemførelse.

Læs om muligheden for at forlænge SU.

Handicaptillæg

Når man har en varigt nedsat funktionsevne, der medfører betydelige begrænsninger i mulighederne for at få et studenterjob, kan man søge om handicaptillæg til SU på videregående uddannelse. Hidtil har det kun været gældende for studerende på blandt andet universiteter, men det er nu også gældende for elever med nedsat funktionsevne, der går på en erhvervsskole.

Hvis man modtager handicaptillæg, vil det såkaldte fribeløb blive nedsat. Fribeløbet er det beløb, studerende må tjene uden at blive modregnet i SU. Fribeløbet bliver sat ned, fordi handicaptillægget kompenserer for det beløb, den studerende kunne have tjent, hvis vedkommende ikke havde nedsat funktionsevne.

Revalidering

Hvis man er omfattet af revalideringsbestemmelserne, er der mulighed for at få dækket andre uddannelsesbetingede udgifter (fx bøger) og handicapbetingede udgifter (fx transport). Forsørgelsen kan være SU med handicaptillæg eller revalideringsydelse – afhænger af, hvad der bedst kan betale sig.

Det er muligt at søge om afdragsfrihed for handicapbil under uddannelse efter Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens § 99 – § 6, stk. 9

Læs mere om revalidering på Borger.dk.

Forrevalidering

revalideringsplanen endeligt kan fastlægges. I så fald kan jobcentret bevilge en periode med forrevalidering – en forberedelse til den egentlige revalidering. Ved forrevalidering er der mulighed for at få dækket de handicapbetingede og uddannelsesbetingede udgifter og få rådgivning. Forsørgelsesgrundlaget kan være kontanthjælp eller SU.

Læs mere om forrevalidering.

Forskelsbehandlingsloven

Nogle studerende oplever, at det ikke er så let at få bevilget de ydelser, de er berettiget til eksempelvis et hjælpemiddel. Det kan derfor være nødvendigt at skrive en klage, og her kan forskelsbehandlingsloven være god at kende til. Ifølge loven må ingen personer med nedsat funktionsevne være udsat for forskelsbehandling, og loven skal være inddraget i alle afslag på dispensationsansøgninger.

Læs mere i Forskelsbehandlingsloven.

Uddannelseshjælp

Der er mulighed for at modtage aktivitetstillæg, hvis de unge ikke umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse.

Læs mere om Uddannelseshjælp.

Hjælpemidler ved uddannelse

Er under udarbejdelse.

Isbryderordning

Isbryderordningen er en løntilskudsordning for nyuddannede med en funktionsnedsættelse. Ordningen kan bevilges af jobcenteret i bopælskommunen, hvis man er nyuddannet og har taget en uddannelse på minimum 18 måneder og indenfor de seneste 2 år ikke har kunne finde et arbejde. Formålet med ordningen er at give personen med handicap en mulighed for at få erhvervserfaring indenfor sit fag.

Læs mere om handicapkompenserende ordninger i pjece fra  Specialfunktionen Job & Handicap.

Ansøgning

  • Ansøgning om SU og handicaptillæg (kun til videregående uddannelser) rettes til SU-styrelsen
  • Ansøgning om revalidering skal rettes til Jobcentret i hjemkommunen.
  • Ansøgning om Specialpædagogisk støtte – SPU-støtte – rettes til SU-styrelsen.
  • Ansøgning om særligt tilrettelagt uddannelse (STU) rettes til Jobcentret og UU-vejlederen i hjemkommunen