Idræt og bevægelse

Sidst revideret: januar 2020

Det er vigtigt, at eleven som udgangspunkt deltager i de samme fag og aktiviteter som sine klassekammerater, og ofte har eleven selv ideer til, hvordan han eller hun kan deltage. Mange børn med muskelsvind fortæller, at idræt – særligt i de små klasser – er et yndlingsfag. Det er sjovt at være aktiv med sine kammerater.
Vanskeligheder med at deltage i undervisningen kan betyde, at det er nødvendigt at tænke alternativt for at få gavn af idrætsundervisningen. Der findes en del materiale, der kan inspirere i tilrettelæggelse af undervisningen, og mange gange er eleven med muskelsvind eller kammeraterne gode til at komme med kreative ideer. I undervisningen vil der ud over de fysiske færdigheder og kroppens muligheder også være fokus på idrættens værdier og idrætstraditioner. Der vil således både være et praktisk og teoretisk indhold. Også det sociale samvær i undervisningen har ofte stor værdi.
Flere større børn oplyser dog, at de på et tidspunkt oplever, at det ikke længere giver mening for dem at deltage i idræt, fordi der er for meget, de praktisk ikke kan deltage i. Her kan der være tilfælde, hvor det giver god mening for den enkelte elev at blive fritaget for idræt. Hvis timerne ligger i ydertimer, kan det give mulighed for en kortere dag, eller timerne kan eventuelt i stedet for udnyttes til fysioterapeutisk behandling eller ekstra undervisning i andre fag.
Det er dog væsentligt, at eleven inddrages i disse overvejelser, da selv yngre elever ofte har mange gode input om, hvordan de selv oplever deres behov.

Læs mere i Vejledning for faget idræt

Idræt som eksamensfag

Idræt er et obligatorisk fag i grundskolen og kan ved folkeskolens afsluttende eksamen blive udtrukket som eksamensfag. Alle skoler har pligt til at tilrettelægge idrætsundervisningen, så alle elever kan deltage. Skolens leder kan tillade at elever med særlige behov kan blive fritaget for at aflægge folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver. Eleven skal gøres opmærksom på, at fritagelse for et fag kan få konsekvenser for elevens videre færd i uddannelsessystemet.

Optagelse på ungdomsuddannelse
Ved ønske om optagelse på visse ungdomsuddannelser – fx hhx, htx og stx, er det vigtigt at være opmærksom på, at forskellige krav skal være opfyldt. For at være sikker på at komme ind på uddannelsen, er et af kravene, at man skal have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler. Dette er også gældende for faget idræt, hvis faget udtrækkes som eksamensfag. Ved fritagelse fra idræt er dette krav således ikke opfyldt.

Optagelse efter konkret vurdering

Det er lederen af den ungdomsuddannelse, man søger optagelse på, der afgør, om en ansøger kan optages, hvis ikke kravet om at have deltaget i eksamen i idræt er opfyldt. Eleven kan efter samtale med lederen og en test alligevel blive optaget på den ønskede udtalelse, hvis vedkommende skønnes egnet til optagelse.

Fritagelse for af blive vurderet på kropslige færdigheder

Hidtil har det været sådan, at der på baggrund af en konkret og individuel vurdering er mulighed for, at “elever med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsevne med massive, sammensatte hjælpebehov, for hvem deltagelse i den fysiske del af idrætsprøven er en umulighed” kan blive fritaget for at blive bedømt på de kropslige færdigheder i prøven idræt”. Det betyder, at elever, der er omfattet af den nye bestemmelse, alene skal prøves i sammensætning af praksisprogram og idrætsfaglig viden – men altså ikke vurderes ud fra deres kropslige færdigheder.

Denne tilgang sætter imidlertid personer med nedsat funktionsevne dårligere end andre elever. Undervisningsministeren har derfor givet udtryk for, at hun vil arbejde for, at der bliver foretaget de nødvendige regelændringer hurtigst muligt, så der kan findes en løsning for de elever, der ikke kan deltage i idrætsundervisningen og derfor heller ikke vil få glæde af den nye mulighed for fritagelse fra den praktiske del af prøven i idræt.

Det forventes, at de nødvendige ændringer iværksættes hurtigst muligt.

Læs Vejledning til folkeskolens prøver i idræt.

Læs mere om Optagelse til de gymnasiale uddannelser samt i Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

Mere viden om idræt og bevægelse

Der findes i dag en del materiale og viden om idrætsaktiviteter til mange former for funktionsnedsættelse. Her kan der fx hentes hjælp og inspiration hos Videnscenter om handicap. Her samles, udvikles og formidles viden om tilpasset idræt og job til mennesker med nedsat funktionsevne. Centret yder gratis rådgivning til professionelle, personer med handicap, studerende og andre interesserede.

På hjemmeside er der blandt andet henvisninger og link til litteratur samt forskning vedr. inkluderende idræt og bevægelse. Det er også muligt at downloade bogen ALLE TIL IDRÆT.

På hjemmesiden TIBIS.dk kan du læse og høre om inklusion af børn og unge med handicap i idrætsundervisningen og til idrætsprøven.

I et særnummer af magasinet MOV:E kan du læse om Tilpasset idræt og bevægelse i skolen.

Hvis der er behov for støtte i forbindelse med idrætsaktiviteter i fritiden, kan Parasport eventuelt kontaktes.