Eksamen og prøver

Sidst revideret: juni 2019

Særlig tilrettelæggelse af Folkeskolens afgangsprøve og 10. klasse-prøve

En elev med nedsat funktionsevne har mulighed for at aflægge folkeskolens afsluttende prøve og 10. klasse-prøven på særlige vilkår.

Formålet med særlig tilrettelæggelse af folkeskolens prøver er at ligestille elever med særlige behov med andre elever i prøvesituationen. Gennem fravigelserne kan der kompenseres for elevers særlige vanskeligheder, så prøverne kan gennemføres med et resultat, der svarer til elevens faglige niveau.

Tilrettelæggelse kan vedrøre prøvernes form og rammer, herunder brug af hjælpemidler. Der fremstilles fx særlige prøvesæt i skrivebare pdf-formater, så tekstoplæsning og besvarelse af opgavesættene kan udføres på computer/tablet.

Procedure

Hvis klasselæreren eller elevens øvrige lærere skønner, at en elev har et behov for en særlig tilrettelæggelse af prøverne i et eller flere fag, orienteres elev og forældre så tidligt som muligt om mulighederne for fravigelser og inddrages i en drøftelse af behovet for fravigelser. Hvis eleven ønsker at aflægge folkeskolens prøver på særlige vilkår, indstiller klasselæreren/faglæreren til skolens leder, hvordan prøven/prøverne kan tilrettelægges for eleven, så eleven kan kompenseres for sine særlige vanskeligheder.

Det er skolens leder, der træffer afgørelse om, hvorvidt en elev skal tilbydes at aflægge prøve på særlige vilkår. Afgørelsen træffes ud fra en konkret og individuel vurdering af den enkelte elevs psykiske og/eller fysiske behov. Eleven afgør i samråd med sine forældre, om prøven
ønskes aflagt på særlige vilkår. Skolen kan ikke pålægge en elev at aflægge prøve på særlige vilkår, hvis eleven
ikke ønsker det.

Beslutningen om særlig tilrettelæggelse skal være truffet inden den 1. december forud for maj/juni prøverne og 1. oktober forud for december/januar prøverne.

Vurdering fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR)

Beslutningen om hvorvidt en elev har behov for en særlig tilrettelæggelse af prøverne i et eller flere fag træffes på baggrund af en vurdering fra PPR. Hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt med inddragelse af PPR, og hvis forældrene er enige, kan beslutningen om særlig tilrettelæggelse af prøverne træffes uden inddragelse af PPR. Forældrene skal orienteres om, at de til enhver tid kan anmode om, at PPR inddrages.

Eksempler på særlige vilkår

Den særlige tilrettelæggelse kan bl.a. omfatte følgende:

  • Tildeling af ekstra tid
  • Individuel diktering
  • Ordforslagsprogrammer
  • PDF-filer
  • Indscanning
  • Digital oplæsning
  • Praktisk medhjælp
  • Pause

Ovenstående er fra  Ministeriet for børn, undervisning og ligestillings vejledning fra 2015: Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår

Bestilling af materialer til elever med særlige behov

Til brug ved skriftlige prøver kan skolen rekvirere særlige prøvesæt, som Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling har udarbejdet med henblik på elever med særlige behov. De særlige prøvesæt skal bestilles i forbindelse med den almindelige tilmelding.

Fritagelse for eksamen

Ifølge loven er det muligt for elever at blive fritaget for de afsluttende prøver i folkeskolen.

Begrundelsen for en fritagelse skal være, at prøveaflæggelsen ikke skønnes hensigtsmæssig på grund af elevens betydeligt nedsatte funktionsevne.

Før man søger om at blive fritaget for eksamen, er det vigtigt at tænke på, om det kan få negative konsekvenser for de fremtidige uddannelsesmuligheder. En manglende eksamen kan betyde, at man ikke har adgang til at blive optaget på den uddannelse, man ønsker.

Fritagelsen kan omfatte en eller flere prøver eller delprøver.

En forudsætning for, at eleven kan fritages for eksamen, er, at det først har været vurderet, om eleven vil kunne aflægge prøve på særlige vilkår. Desuden skal overvejelsen om prøvefritagelse fremgå af elevens uddannelsesplan.

Beslutningen træffes på baggrund af en vurdering fra PPR sammen med eleven og efter samråd med elevens forældre. Samtidig med fritagelsen skal der tages stilling til, hvordan elevens udbytte af undervisningen skal evalueres på anden vis.

Skolelederen træffer afgørelse om fritagelsen.

Den evaluering, der skal træde i stedet for afgangsprøven, skal ske i løbet af prøveterminen.

På afgangsbeviset skal prøvefritagelsen kun fremgå for de fag eller dele af et fag, som enten er obligatoriske for alle elever, eller som bliver udtrukket som eksamensfag for den pågældende klasse. Hvis en elev er fritaget for prøve i et fag, som ikke bliver udtrukket, skal evalueringen ikke gennemføres.

Læs også om Idræt som eksamensfag

Læs også om Uddannelsesparathed og overgangen til ungdomsuddannelse

Test på særlige vilkår og fritagelse for test

Elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan aflægge de obligatoriske test i folkeskolen på særlige vilkår – eller på de vilkår, der har været gældende i den daglige undervisning. Det vil sige, at eleverne skal tilbydes de hjælpemidler, som de på grund af deres specifikke vanskeligheder anvender i den daglige undervisning i det fag, der testes i.

I særlige tilfælde kan skolens leder beslutte, at en elev kan fritages for at gennemføre en eller flere test. Begrundelsen for fritagelsen skal være, at eleven på grund af sin betydelige funktionsnedsættelse ikke vurderes at kunne gennemføre testen med et resultat, der kan bidrage til at kvalificere den løbende evaluering af eleven.

Denne vurdering skal foretages af læreren, som derefter orienterer eleven og forældrene om muligheden for at blive fritaget for at gennemføre en eller flere test. Ønsker forældre og elev en fritagelse, skal læreren afgive en indstilling til skolens leder.

Skolens leder kan kun fritage eleven for testen, hvis forældre og elev er enig i afgørelsen, og der samtidig foreligger en aktuel udtalelse fra PPR.

Samtidig med fritagelsen for testen skal skolens leder i samråd med forældre og så vidt muligt eleven sørge for, at der i stedet for testene bliver fastlagt andre metoder til at evaluere eleven.