Merudgifter og tabt arbejdfortjeneste ved børn

Sidst revideret: april 2019

Merudgifter ved børn

Servicelovens § 41

Man kan søge om dækning af nødvendige merudgifter, hvis man forsørger et barn/børn med et handicap i hjemmet. Man skal søge om merudgifter i den kommune, hvor barnet har adresse. Hvis forældrene ikke bor sammen, så er det kun bopælsforælderen, der kan søge.

Barnet skal være i målgruppen for at kunne få merudgifter, hvilket betyder, at følgende kriterier skal være opfyldt:

 • Der skal være en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller
 • En indgribende kronisk lidelse, eller
 • En indgribende langvarig lidelse.

Det er kommunen, som vurderer om barnet opfylder kriterierne for, at der kan gives merudgifter.

For at man kan få en løbende månedlig udbetaling til dækning af merudgifter, skal merudgifterne overstige kr. 4.848 årligt (2018 takst). Ydelsen fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Merudgifter er uafhængig af indtægter, formue, og merudgifter er skattefrie.

Hvis man har en enkeltstående merudgift, fx en bilreparation, kan denne udbetales med en enkeltydelse og indgår derved ikke i de løbende merudgifter.

Merudgifter er nødvendige udgifter, som ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser. Hvis den ansøgte udgift kan bevilges som fx et hjælpemiddel, kan den ikke bevilliges som en merudgift, da merudgiftsbestemmelsen er subsidiær til anden lovgivning. Det betyder, at anden lovgivnings muligheder først skal være opbrugt.

Der er ikke krav om, at de ansøgte merudgifter skal dokumenteres, men de skal sandsynliggøres således, at kommunen kan vurdere om merudgiften kan dækkes.

Eksempler på merudgifter (listen er ikke udtømmende):

 • Medicin (egenbetalingen) der gives på grund af den nedsatte funktionsevne
 • Merudgifter til befordring, eksempelvis transport til behandling, dagtilbud og fritidsaktiviteter
 • Driftsudgifter til handicapbil
 • Handicaprettede kurser
 • Ekstra vask
 • Særlige cremer mv.
 • Slidtage på tøj
 • Udgifter forbundet med handicapbetinget flytning, hvis nuværende bolig er vurderet uegnet af kommunen
 • Ekstra kost og diætpræparater
 • Ekstra varme, vand eller el
 • Aflastning – hvis de øvrige bestemmelser omkring aflastning (§84) ikke finder anvendelse

Når kommunen skal vurdere, hvad der er en merudgift, skal de tage udgangspunkt i, hvad andre børn uden en funktionsnedsættelse ville have af udgifter, og dermed kan den ekstra merudgift findes.

Tabt arbejdsfortjeneste

Servicelovens § 42

Man kan bevilliges kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (TA) til at passe et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller kronisk sygdom. Tabt arbejdsfortjeneste er en løbende ydelse, som ikke er tidsbegrænset, medmindre kommunen har truffet en afgørelse herom. Kommunen fastsætter en opfølgningsdato for TA, og modtageren af TA har løbende pligt til at oplyse om ændringer, der har betydning for ydelsen.

Det er en betingelse for at modtage TA:

 • At det er nødvendigt, at barnet passes i hjemmet
 • At det er mest hensigtsmæssigt, at det er forsørgeren, der passer barnet
 • At forsørgeren helt eller delvis har måttet ophøre med arbejde for at passe barnet
 • At der er indtægtstab.

Der kan fx bevilliges TA til:

 • Pleje og overvågning hvis barnet er fysisk svagt eller ofte får sygdomsanfald
 • Praktisk hjælp om natten eller hvis barnet grundet funktionsnedsættelsen sover meget urolig eller sparsomt, så det skal tilses og hjælpes om natten
 • At barnet skal deltage i mange behandlinger, undersøgelser og kontroller
 • At barnet ikke kan være i institution eller skole fx på grund af smerter eller træthed

Der er altid tale om en konkret og individuel vurdering af behovet for timeantal, så det kan være alt fra få timer om ugen til fuld lønkompensation. Der kan også bevilges TA i forbindelse med kontroller og indlæggelse på hospitalet, og i det tilfælde skal der være behov for mere end 3 kontroller årligt, for at det kan udløse TA. Tabt arbejdsfortjeneste kan deles imellem forældrene men kan som udgangspunkt ikke overstige 37 timer om ugen tilsammen.

Beregning

TA beregnes ud fra den seneste indkomst eller den indkomst, som man ville kunne opnå i de tilfælde, hvor det må formodes, at man ville have opnået tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis man ikke havde et barn med en neuromuskulær diagnos. Den maksimale kompensation der kan gives på TA udgør kr. 30.576 månedligt brutto (2018 takst). Ydelsen beregnes ud fra den ugentlige arbejdstid og lønindkomst. I beregningen skal der tages hensyn til de besparelser som arbejdsophøret medføret, typisk udgifter til befordring eller dagtilbud. Tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, hvoraf der betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag. Ydelsen reguleres en gang om året efter satsreguleringsprocenten.

For nærmere beregning af TA anbefales det, at man kontakter sin kommunale sagsbehandler.

Pension

Hvis man modtager TA, skal kommunen indbetale bidrag til pensionsordning med 10 % af bruttoydelsen, dog højst det beløb arbejdsgiver tidligere har indbetalt.

Tillæg til ferie

Hvis man modtager hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, skal kommunen ved årsskiftet beregne et tillæg til ferie på 1% af bruttoydelsen i det foregående kalenderår.

Hvis man ophører med at modtage hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, skal kommunen udbetale et tillæg på 12,5% af bruttoydelsen i det foregående kalenderår. Kommunen skal endvidere beregne et tillæg på 12,5% af bruttoydelsen i det kalenderår, hvor ophøret finder sted. Beløbet udbetales ved ferieårets start.

Forhold til arbejdsløshedsdagpenge

Man har ret til at få dagpenge udbetalt fra sin a-kasse den dag, hvor man ikke længere modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det forudsætter dog, at man fortsat er medlem af en a-kasse, og at man før overgangen til tabt arbejdsfortjeneste var berettiget til dagpenge (opfyldte beskæftigelseskravet).

Ophør af Tabt arbejdsfortjeneste

TA ophører, når barnet bliver 18 år, eller hvis kommunen vurderer, at betingelserne for at modtage TA ikke længere er opfyldt. En del forældre har brug for rådgivning i forbindelse med ophøret, da det kan være vanskeligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Jobcentret i kommunen kan vejlede, om der kan gives støtte til ny uddannelse/arbejde, og hvilke konkrete arbejdsmæssige støtteforanstaltninger, der findes.