Vuggestue og børnehave

Sidst revideret: november 2019

At blive passet udenfor hjemmet

Alle børn har brug for omsorg og pleje. Børn med muskelsvind har tit et endnu større behov end deres jævnaldrende kammerater. Især helt små børn med muskelsvind kan have brug for opmærksomhed hele døgnet, hvis de fx har problemer med deres vejrtrækning.

Hvis du er forælder til et barn med muskelsvind, ved du, at det kan være en krævende og til tider belastende opgave, især hvis du er alene om den. Det kan derfor være en god idé at få hjælp og aflastning i dagligdagen, så du har mulighed for at passe dt arbejde og have et voksenliv, der ikke kun er styret af hensynet til barnet.

Børn med muskelsvind har som alle andre børn behov for stimulering og kontakt med andre voksne og børn. Ved at lade dit barn blive passet – eventuelt kun i nogle timer hver dag – i trygge omgivelser kan både dit behov for aflastning og barnets behov for stimulering fra andre blive tilgodeset. Hvilken form for pasning, du vælger, afhænger af såvel familiens behov som de tilbud, der findes i kommunen. Nogle børn vil have størst glæde af specialdagpleje med ganske få børn, andre vil kunne trives i en almindelig dagpleje, mens andre igen kan fungere godt i en vuggestue eller børnehave i lokalområdet. For små børn, der har svært ved at hoste og let får lungeinfektioner, kan det være en fordel at begynde i en dagpleje, hvor der er færre børn end i en vuggestue. For dem kan selv en mindre infektion eller forkølelse udvikle sig til noget mere alvorligt, og risikoen for at blive smittet af børnesygdomme og forkølelser er langt mindre i en dagpleje. Først når børnene er blevet ældre, vil de være stærke nok til at komme i almindelig børnehave.

Kommunen skal sørge for, at der er den nødvendige støtte til rådighed, fx støttepædagog, hjælpemidler eller særligt legetøj.

Modelfoto

Overgangen fra at have passet dit barn selv til at skulle overlade det til andre kan give mange overvejelser og bekymringer. Det samme kan gælde for overgangen fra vuggestue til børnehave. Det er vigtigt at få videregivet alle væsentlige information om barnets behov. Når dette er sket, viser det sig oftest, at de mennesker, der nu skal passe dit barn, fint kan klare opgaven.

Pasningsgaranti

Der er pasningsgaranti i dagtilbud til børn under skolealderen. Det betyder, at kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune har pligt til at anvise en plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i alderen 26 uger og indtil barnets skolestart. Pasningsgarantien giver ikke garanti for, at dit barn kan få plads i et bestemt dagtilbud. Som forælder har du dog altid ret til at ønske, at dit barn får plads i et bestemt dagtilbud i kommunen. Dagtilbuddet skal ud fra en samlet vurdering dække dit barns behov.

Det er kommunens pladsanvisning, der administrerer pasningstilbuddene til småbørn. Når de skal vælge og planlægge et udviklings- og pasningstilbud til et barn med muskelsvind, vil barnets særlige behov for omsorg, pleje og daglig behandling blive taget med i vurderingen. Det er derfor vigtigt at du oplyser pladsanviseren om, hvilken grad af funktionsnedsættelse dit barn har, og hvilke særlige hensyn der skal tages. Konsulenter fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind kan eventuelt rådgive både dig og pladsanviseren om dette.

Mange samarbejdspartnere

Der kan være mange forskellige fagpersoner involveret i at finde den bedste pasningsløsning for dit barn og få planlagt et forløb, der tilgodeser barnets udvikling. Ud over sundhedsplejerske, socialrådgivere, fysioterapeuter og ergoterapeuter fra kommunen kan der være personale fra den lokale pædagogisk-psykologiske rådgivning (PPR). Det er vigtigt, at fagpersoner og forældre har et godt samarbejde, og at fagpersonerne har forståelse for dit barns særlige udfordringer. dit barn.

Medarbejdere fra PPR har i mange tilfælde en vigtig rolle. Deres primære opgave er indenfor deres fagområde at rådgive om alle forhold vedrørende den pædagogiske indsats i skole- og daginstitutionsområdet. Det er tale- og hørelærere, ergo- og fysioterapeuter, specialundervisningskonsulenter og psykologer i PPR, der foretager vurderingerne. Både forældre og dagtilbud kan kontakte PPR for at få dem inddraget i teamet af samarbejdspartnere, og det vil være naturligt at gøre det så tidligt som muligt.

I mange tilfælde er repræsentanter fra PPR også med til at vurdere, om dit barn har brug for særlig støtte fx til at udvikle sprog og begreber eller har brug for praktisk hjælp fx i forbindelse med den daglige træning og behandling.

Hvis dit barn også har en psykisk funktionsnedsættelse, findes der tilbud om specialdagpleje eller -institution og senere specialklasse eller specialskole, hvor personalet har bedre mulighed for at tage hensyn til barnets psykiske funktionsnedsættelse.

Hvis dit barn har brug for hjælpemidler, eller det er nødvendigt at foretage mindre ombygninger af daginstitutionen eller dagplejen, er det dig som forælder, der skal gøre personalet opmærksom på behovene. Herefter kan institutionen søge de kommunale myndigheder om at få det bevilget. Det vil ofte være nødvendigt med en anbefaling fra fagfolk, der har særlig viden om dit barns sygdom. Konsulenterne fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind har mange års erfaring i at rådgive familier, personale i institutioner og de kommunale myndigheder om hjælpemidler og tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse.

Barnets almindelige udvikling

Jo tidligere et barn med nedsat funktionsevne får mulighed for at være sammen med andre jævnaldrende børn, jo bedre kan man sikre udvikling af barnets kompetencer. Udvikling vil i denne sammenhæng sige, at dit barn lærer at indgå i sociale sammenhænge og oplever sig selv som en, der har muligheder på niveau med sine jævnaldrende kammerater. Det vil sige, at både dit barn og de andre børn bliver i stand til at få øje på, hvad dit barn kan, fremfor hvad det ikke kan.