Personlig og praktisk hjælp på ferier

Sidst revideret: november 2019

Når du skal på ferie eller andre ophold, gælder der forskellige regler for, om du kan tage den bevilgede hjælp med. Det er afhængigt af, hvilken type hjælp du får i hverdagen. Hvis du skal rejse til udlandet, kan du i en  udlandsbekendtgørelse læse om den hjælp, du kan tage med under midlertidige ophold i udlandet.

Hjemmehjælp ved ophold på en anden adresse, end din egen

Lov om social service § 83

Har du ret til hjemmehjælp i din egen kommune, kan du få hjemmehjælp, når du er på midlertidigt ophold i en anden kommune end den kommune, du bor i til daglig. Fx når du er i sommerhus, besøger familien eller er på højskole. Du kan få hjemmehjælpen med dig, uanset om du får personlig eller praktisk hjælp. Det gælder også, hvis du bor i plejebolig.

Du får hjælp ud fra feriekommunens serviceniveau. Vær derfor opmærksom på, at hjælpen kan være en anden end i den kommune, du bor i.

Hvis hjælpen skal leveres i en anden kommune, skal du rette henvendelse til visitationen i den kommune, hvor du selv bor.

Du skal være opmærksom på, at der gælder de samme arbejdsmiljøregler, når du modtager hjælp på anden adresse. Det er derfor nødvendigt, at der er de rette pladsforhold og hjælpemidler. Hjemmehjælpen kan kun levere hjælpen, hvis de samtidig kan overholde arbejdsmiljøloven.

Hjemmehjælp kan ikke medtages til udlandet.

Ledsageordning

Lov om social service § 97

Ledsageordning indeholder 15 timers ledsagelse om måneden. Det er muligt lave aftale med kommune om, at du kan spare ledsagetimerne op i 6 måneder. Derved kan du bruge ordningen ved lidt længere ophold udenfor hjemmet. Ledsageren må dog ikke varetage tunge plejeopgaver.

Ledsageordningen må gerne medtages til udlandet, men du skal som udgangspunkt selv afholde ledsagerens udgifter til rejseomkostninger udover det årlige kommunalt bevilligede aktivitetstilskud på kr. 901 (2019 sats).

BPA efter Lov om social service § 96

Hvis du har en BPA-ordning (Brugerstyret personlig assistance) efter Lov om social service § 96, er du selv arbejdsleder, og du tilrettelægger selv hjælpen. Hjælperne kan følge med, når du er på ture i både ind- og udland. Ved udlandsrejser kan du have hjælpen med i op til én måned, uden at kommunen skal søges om det. Det kan i nogle tilfælde være relevant at søge om ekstra timer til hjælperne, hvis dette er nødvendigt ved ophold i eller udenfor Danmark. Det kan ikke forventes, at hjælperne aflønnes for timer, hvor de ikke arbejder. De skal derfor være indstillet på at opholde sig væk fra deres bopæl uden at blive aflønnet. Hvis du vil søge om at få praktisk hjælp med på ferie, skal du i god tid inden ferien søge om det via den kommunale afdeling, som har bevilget BPA-ordningen.

BPA-ordning efter Lov om social service § 95

Denne ordning indeholder som udgangspunkt ikke ledsagelse ud af huset. Ordningen vil ofte være kombineret med andre ordninger, fx ledsageordningen. Hvis du har hjælp efter § 95, kan det være nødvendigt at kontakte kommunen for oplysning om dine muligheder for ferie- og weekendture. Denne form for hjælpeordning kan ifølge lovgivningen ikke medtages til udlandet.

Ekstra udgifter forbundet med ferie eller weekendtur for voksne

Der er forskellige muligheder for at få dækket ekstra udgifter forbundet med weekendture og ferier.

Dækning af nødvendige merudgifter efter Lov om social service § 100

Hvis du er berettiget til dækning af nødvendige merudgifter, vil du typisk kunne søge om dækning af udgifter til hjælpernes flybilletter, hjælpernes øvrige rejseudgifter, eventuelle forsikringer, leje af hjælpemidler, ekstra hotelværelse/større feriebolig mm.

Ansøgningen skal sendes til kommunen, inden du betaler noget til rejsen. I mange kommuner kan du ansøge via kommunens hjemmeside.

Dækning af udgifter hvis du har BPA-ordning

I BPA-ordninger efter Lov om social service § 96 vil der ofte være udmålt et månedligt aktivitetsbeløb. Aktivitetsbeløbet bruges blandt andet til at dække ledsageudgifter forbundet med at have en hjælper. Det er forskelligt fra kommune til kommune, om du søger særskilt om aktivitetsbeløbet, eller om det automatisk indgår i kommunens udmåling. Det anbefales, at du kontakter din kommune for oplysning om, hvordan det forholder sig i din kommune.

Feriens længde

Det er som udgangspunkt ikke muligt at få dækket udgifterne til en længerevarende rejse eller til flere end én årlig udenlandsrejse. Hvis du planlægger en rejse, som varer længere end to uger, kan det være vanskeligt at få dækket merudgifterne forbundet med rejsen.

Ekstra udgifter forbundet med ferie eller weekendtur for børn

At have et barn med nedsat funktionsevne behøver ikke være en hindring for at holde ferie, Heller ikke selvom barnet behøver personlig og praktisk hjælp under ferier. Der findes forskellige muligheder for at søge personlig og praktisk hjælp under ferieophold i og uden for Danmark.

Merudgifter 

Hvis dit barn har fået udmålt hjælpertimer efter Lov om social service § 41 som dækning af nødvendige merudgifter, kan I medtage disse hjælpertimer under ferie både i ind- og udland. Hvis der er andre merudgifter forbundet med ferien, som er forårsaget af den nedsatte funktionsevne, kan der også søges om disse.

Kompensations for tabt arbejdsfortjeneste 

Hvis dit barn har muskelsvind og du får kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste, vil denne bevilling kunne fortsætte under ferie i Danmark og under kortere udlandsrejserejse. Du vil ikke kunne få forøget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste under en ferie.

Personlig hjælp og aflastning/afløsning 

Hvis dit barn får personlig og praktisk hjælp i dagligdagen, eller der er bevilget afløsning/aflastning i form af hjælpertimer efter Lov om social service § 44, kan I ikke medtage en hjælper på udlandsrejser. Der er meget stor forskel på, om den hjælp, der er bevilget til dit barn kan medbringes under ferier i Danmark. Det anbefales, at du inden ferien drøfter mulighederne med kommunen.