Støtte til køb og indretning af bil

Sidst revideret: maj 2019

Servicelovens § 114

Serviceloven giver mulighed for støtte til køb af bil, hvis en voksen eller et barn har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Funktionsevnen skal være så nedsat, at

 • man ikke kan få eller fastholde et arbejde, uden at have en bil
 • det er vanskeligt at gennemføre en uddannelse uden at have en bil
 • det er vanskeligt at have mange aktiviteter udenfor hjemmet uden at have en bil

Funktionsevnen vurderes at være varigt nedsat, når

 • der ikke indenfor en overskuelig tid er udsigt til forbedring
 • der i lang tid fremover vil være behov for at afhjælpe den nedsatte funktionsevne.

Du kan søge støtte til køb af bil ved at henvende dig til din kommune. Ansøgningsskema findes på www.borger.dk. Kommunen træffer afgørelse om bevilling af støtte til køb af bil.

Kommunen yder støtte til køb af bil på grundlag af en samlet vurdering af din eller dit barns helbredsmæssige og sociale forhold samt den nedsatte evne til at færdes som andre i tilsvarende livssituation, som ikke har nedsat funtionsevne. I vurderingen indgår også oplysninger om det daglige kørselsbehov og en vurdering af om støtte til køb af bil i væsentlig grad vil gøre dig eller dit barn selvhjulpen.

I vurderingen af de helbredsmæssige forhold lægger kommunen vægt på udtalelser fra en læge, oplysninger om sygdommens udvikling, muligheden for at benytte kollektive transportmidler, gangdistance og nedsat mobilitet, og om der er særlige skånebehov.

Ved vurderingen af de sociale forhold lægger kommunen særlig vægt på den samlede situation, herunder familie-, erhvervs- og uddannelsesmæssige forhold, der har betydning for den nedsatte funktionsevne og det daglige kørselsbehov.

Med andre ord betyder det at de daglige aktiviteter uden for hjemmet skal medføre et betydeligt behov for kørsel i bil, som i væsentlig grad kompenserer for den nedsatte funktionsevne. Aktivitetsniveauet vurderes ud fra, hvad der er sædvanligt for en jævnaldrende person uden nedsat funktionsevne og i en tilsvarende livssituation.

I det daglige kørselsbehov indgår vurdering af arbejdets eller uddannelsens karakter og varighed, arbejdstidens længde, og hvorledes arbejdstiden er fordelt på ugens dage. Også behov for kørsel i fritiden, til daglige indkøb og behandlinger indgår i vurderingen af kørselsbehovet. Hvis det er dit barn, der har behov for transport, vil man sammenligne med behovet hos andre børn i samme alder uden nedsat funktionsevne.

Det er også en betingelse, at det samlede kørselsbehov ikke kan dækkes af andre ordninger.

Kommunen kan, hvis det skønnes nødvendigt, henvende sig til politiet for at få en nærmere vurdering af, om du er egnet til at køre bil.

Udmåling af støtte og afdragsfrihed under uddannelse

Hvis den personlige indkomst i det senest afsluttede indkomstår er under 226.000 kr. (takst for 2019), skal personen selv tilbagebetale halvdelen af lånet med 1/96 af beløbet i månedlige afdrag. Den anden halvdel af lånet nedskrives med 1/96 månedligt og skal derved ikke betales af personen selv.

Ved en § 7 bil nedskrives lånet også med 1/96 af lånet månedligt.

Under uddannelse kan der søges afdragsfrihed så længe uddannelsen varer.

Støtten ydes til den billigste bil, der er egnet til dig elle dit barn. Støtten ydes som et rentefrit lån på op til 191.000 kr. – dog højst bilens købesum (2019).

Der kan bevilges en større eller dyrere bil, hvis dette er nødvendigt for at give mulighed for særlige indretninger, fx i forbindelse med ud- og indstigning, din eller dit barns placering i bilen eller plads til hjælpemidler (også kaldet en ”§ 7-bil”). Kommunen kan tilbyde dig et rente- og afdragsfrit lån til at dække forskellen mellem den fastsatte låneramme og bilens anskaffelsespris.

Der kan ydes støtte til særlige indretninger, som bilen efterfølgende forsynes med på grund af ansøgerens helbredstilstand.

Afprøvning af bil

Afprøvning kan, hvis ansøgeren er enig heri, forgå hos en privat aktør fx en bil-opbygger, der har erfaring og ekspertise på området.

Kommunen beskriver sammen med ansøger, hvilken betydning den nedsatte funktionsevne har for krav til valg af bil og evt. valg af særlig indretning. Kommunen udmåler lånets størrelse på baggrund af vurdering af, hvilken bil der er billigst og bedst egnet.

Afgiftsfritagelse

Personen, der er berettiget til støtte til erhvervelse af bil, kan opnå fritagelse for vægtafgift og tillægsafgift for privat anvendelse. Der kan også opnås fritagelse for afgift for brændstofforbrug, hvis bilen er benzindreven. Hvis bilen er dieseldreven, betales udligningsafgift efter nærmere regler.

Lån til genbevilling af bil

Der kan tidligst ydes støtte til genbevilling af bil efter 8 år, medmindre

 • udskiftning af bilen af en synsvirksomhed dokumenteres som nødvendig
 • bilen er totalskadet
 • bilen ikke længere er egnet på grund af ændringer i ansøgerens funktionsevne.

Ved genbevilling kan kommunen træffe afgørelse, uden der indhentes fornyede oplysninger, hvis ansøgerens funktionsevne og kørselsbehov er uændret siden sidste afgørelse om støtte til køb af bil, og ansøgeren underskriver en tro og love-erklæring herom.

Salgsprovenu

Nettoprovenuet ved salg af en bil, hvor der er ydet støtte til anskaffelse, skal ved genbevilling anvendes til køb af en ny bil. Provenuet fratrækkes ved beregning af det nye lån i den beregnede tilbagebetalingspligtige del.

Nettoprovenuet ved salg af en ”§ 7” bil skal ved genansøgning fratrækkes det supplerende lån.

Nettoprovenu er bilens salgspris fratrukket salgsomkostninger og restgæld.

Hvis der ikke søges om støtte igen, eller hvis ansøgeren er død, tilfalder et evt. restbeløb efter indfrielse af lån ansøgeren eller boet.

Særlige indretninger

Der kan søges tilskud til nødvendig indretning af en bil, uanset om der søges støtte til anskaffelse af bil, hvis

 • politiet stiller krav om indretningen
 • ansøgerens helbredsforhold taler for det
 • det letter ansøgerens placering i bilen.

Tilskud til automatisk transmission udgør op til 26.420 kr. (2019) og er betinget af, at bilen er under 1 år og forsynet med indretningen fra fabrikken.

Der ydes hjælp til reparation, udskiftning og afmontering efter behov, men der ydes ikke hjælp til udgifter som følge af brug af særlig indretning.

Indretning i øvrigt

Bilen skal kunne dække personens forventelige kørselsbehov i de næste 8 år. Specialrådgivningscentre / hjælpemiddelcentraler, HandicapBilistCentret (HBC) samt private bilopbyggere kan vejlede om valg og indretning af bil.

Når man skal vælge model og indretning af bilen, skal man blandt andet være opmærksom på:

Størrelse: Hvad skal bilen kunne rumme? Hvilke hjælpemidler skal medbringes under transporten? Skal personen sidde i bilens almindelige sæde eller i kørestol?  Hvilke hjælpemidler skal anvendes under vejs fx til toiletbesøg, anvendelse af hostemaskine og sug?

Indretning: Har personen behov for let tilgang til hjælp under kørslen? Hvor skal personen med muskelsvind sidde – foran, ved siden af eller bagved føreren? Skal personen sidde i autostol/-sæde eller i kørestol under kørslen? Hvilken form for hjælp skal personen have under vejs?

Varme/kulde:  Er der behov for at bilen er varm, når personen skal ind i bilen?  Er der behov for at vinduer er uden dug, sne og is?  Kan personens helbredsforhold ikke tåle, at vinduer åbnes, når bilen om sommeren er varm?  I så fald kan der søges om motor/kabinevarmer og aircondition.

Adgangsforhold: Hvordan kommer person og hjælpemidler ind i bilen?

Arbejdsstillinger for hjælpere: Det skal være let for hjælperen at anbringe og fastspænde personen og kørestolen i bilen. Forhøjet tag på minibussen vil give hjælperen mulighed for bedre arbejdsstillinger, når personen skal løftes.

Uanset hvilken bil man vælger, er det vigtigt at sikre sig, at person og kørestol er forsvarligt fastspændte. Hvis personen sidder i kørestolen under kørslen, skal kørestolen være forsynet med nakkestøtte, og personen skal anvende en sikkerhedssele, der er fastmonteret i bilens karosseri.

Til et lille barn, som sidder i autostol, kan man vælge en type med sovebeslag med mulighed for individuel tilpasning af støtte, hvis det er svært at holde hovedet under kørsel. Man kan sætte autosædet på en drejekonsol for at lette hjælperens arbejdsstillinger, så sædet kan vendes udad, mens barnet anbringes i det.

Læs mere under At bevæge sig omkring.

Tilskud til kørekort

Når betingelse for støtte til køb af bil er opfyldt, kan der ydes tilskud til erhvervelse af kørekort til ansøgeren eller den person, der skal køre bilen fx en forælder. Om nødvendigt kan der ydes betaling af en vejledende og helbredsmæssig køretest samt lægeerklæring til brug ved behandling af ansøgningen, fornyelse af kørekort eller genbevilling.

Vilkår for støtte til lån

Lånet skal anvendes til køb af fabriksny bil og skal registreres i navnet på den person, der modtager støtten (også selvom det er et barn). Bilen skal holdes kaskoforsikret for bilens fulde værdi inklusiv særlig indretning.

Bilen skal i videst muligt omfang anvendes til at dække det totale kørselsbehov for personen.

Bilen må ikke udlejes eller udlånes over længere tid, ikke stilles som pant for anden gæld, og de fastsatte afdragsvilkår skal overholdes.

Der kan dog ydes støtte til bil, hvis ansøgeren eller en anden i ansøgerens husstand har købt den fabriksny inden for det sidste år.

Hvis bilen er under to år og tidligere har været bevilget efter servicelovens § 114, kan der ydes støtte til anskaffelse af bilen, under forudsætning af at den forventes at kunne holde i 8 år. Ansøgeren kan ikke pålægges at tage imod en brugt bil.

Har man fået tilskud til køb af bil, skal man være opmærksom på, at bilen er bevilget til transport af barnet. Det betyder, at bilen skal være til rådighed for barnet, når der er behov for det. Fx at den skal dække kørselsbehovet, når barnet bliver passet af andre. Det kan være forældrene eller en hjælper, der kører bilen. Har barnet ikke behov for transport, må forældrene gerne bruge bilen uden barnet er med.

Hvis barnet bor på skift hos de to forældre, følger bilen barnet.

Kørekort til unge

I særlige tilfælde kan unge mellem 15 og 18 år, der har behov for bil for fx at følge en uddannelse på HF eller gymnasium, søge støtte til en bil, de selv kan føre, idet de efter færdselslovens § 57 kan opnå kørekort til et langsomt kørende motorkøretøj  (Bilvejledningens pkt. 98)

Parkeringsskilt

For at kunne parkere lovligt i de parkeringsbåse, der er markeret med et handicapsymbol, skal man have et handicapparkeringskort. Skiltet, der er blåt og hvidt, har et kørestolssymbol og teksten “Parkeringskort for personer med handicap”.

Parkeringsskilt kan bevilges til:

 • Personer, der opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser. Ved bevilling af støtte til køb af bil inden for de sidste 8 år, har man også ret til at få udstedt et parkeringskort.
 • Personer, der af kommunen er godkendt til at deltage i det regionale trafikselskabs individuelle handicapkørsel for mennesker med bevægelseshandicap – fx. Movias handicapkørsel.
 • Personer med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør evnen til at færdes, muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller muligheden for at gennemføre en uddannelse.

Parkeringsskiltet søges og bevilges gennem Danske Handicaporganisationers Brugerservice, og ansøgningsskema findes på deres hjemmeside.

Mere information

http://www.retsinfo.dk/ findes reglerne om støtte til anskaffelse af bil, bekendtgørelser og vejledninger samt relevante afgørelser fra Ankestyrelsen.

Danske Handicaporganisationers Brugerservice administrerer og formidler også rabat på Falck-abonnement og Bro-bizz på www.handicap.dk/brugerservice.

Læs mere om hjælpemidler i forbindelse med bil under Hjælpemidler og forbrugsgoder.

 

HandicapBilistCentret tilbyder vurdering og afprøvninger af personer med særlige behov i forhold til at køre bil.

Den uvildige konsulentordning for handicappede (DUKH) giver gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation VISO www.servicestyrelsen.dk/viso bistår kommuner og borgere med gratis vejledende i sager om hjælp til personer med nedsat fysisk funktionsevne.

Socialstyrelsen, Hjælpemidler og Velfærdsteknologi administrerer en hjælpemiddelbase, der indeholder informationer om de fleste hjælpemidler på det danske marked – også hjælpemidler til brug i biler.