ALS-teammøde

– en ydelsesbeskrivelse fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Formål

Formålet med et ALS-teammøde er at sikre, at viden og erfaring om iværksatte behandlingstiltag hos den enkelte bruger indsamles og formidles videre til relevante fagpersoner.

Målgruppe

Et ALS-teammøde tilbydes personer med diagnosen ALS og deres ALS team på sygehuset.

Indhold

Et ALS-teammøde består dels af orientering, dels af patientgennemgang.

Orientering kan være information om, at konsulenter fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind har været på hjemmebesøg, og at der nu er iværksat hjemmesygepleje eller andet. Eller oplysning om igangværende projekter som for eksempel en ny informationsfolder vedrørende procedure for anlæggelse af mavesonde. Der rapporteres desuden fra relevante konferencer, kurser, med videre.

I patientgennemgangen diskuteres aktuelle behov, og det aftales, hvem der skal følge op på hvad.

Der orienteres også om nye patienter samt eventuelle dødsfald i patientgruppen.

På mødet planlægges tillige eventuelle fælles aktiviteter. På Sjælland afholdes patient-pårørende møder i samarbejde med nogle af teamene.

Metode

ALS-teammøde finder sted i forbindelse med de månedsmøder, som sygehusenes ALS team afholder. I mødet deltager ALS teamet fra det pågældende sygehus, ALS konsulenter fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind og eventuelt talepædagog eller kommunikations-hjælpemiddelterapeut.