Temadag for brugere

– en ydelsesbeskrivelse fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Formål

Formålet med en Temadag for brugere er at viderebringe grundlæggende viden om specifikke emner, der knytter sig til muskelsvinddiagnoserne, så brugernes og deres nærmeste pårørende kan træffe valg i egen rehabiliteringsproces på bredest muligt grundlag.

Målgruppe

Målgrupper til Temadag for brugere defineres via en individuel bedømmelse på baggrund af konsulenternes hjemmebesøg og samarbejde med brugerens lokale fagpersoner. Kurserne kan målrettes præcist, fordi konsulenterne i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind kender brugernes individuelle situation i forvejen.

Deltagerantallets størrelse svinger betragteligt, og der er store variationer med hensyn til afviklingen, både hvad angår lokalitet, indhold og form.

Indhold

Når grupper af brugere står over for konkrete afgrænsede problemstillinger, hvor formidling af viden kan koncentreres over en enkelt dag, inviterer vi brugeren til at deltage i en Temadag for brugere. Ofte inviteres også pårørende og behandlende fagpersoner til at deltage i temadagene.

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind brugere tilbydes en koordineret kursusrække, alt afhængig af brugernes aktuelle behov. Koordinationen foregår for eksempel i forhold til tidspunkt for diagnosticering, sygdommenes udvikling og prognose, forskellige perioders sociale, familiære, uddannelses- og arbejdsmæssige problemstillinger, med videre.

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind inviterer brugere, hvis situation ligner hinanden, og som forventes sammen at kunne bidrage til et udbytterigt kursus. Mange gange er der forskellige diagnoser repræsenteret.

Metode 

På en Temadag for brugere undervises typisk meget detaljeret om et bestemt emne, mange gange ud fra kursisternes egne formulerede ønsker og behov. Undervisningen sættes ind i et rehabiliteringsperspektiv for at fastholde brugeren som deltagende medspiller i processen. Undervisere er oftest egne konsulenter, bruger-oplæg og specialister fra relevante uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Cirka et halvt år forud for en Temadag for brugere udnævnes en hovedansvarlig, som beskriver kursets konkrete formål, lægger program og i øvrigt i planlægningen inddrager kollegernes erfaringer. Til hvert kursus nedsættes et team, som både er sparringspartner for den hovedansvarlige, og som indbyrdes hjælper hinanden med praktiske opgaver, supplerende undervisning, med videre.

Alle deltagere på en Temadag for brugere opfordres til skriftligt og/eller mundtligt at bedømme og kommentere kursets forløb. Efter hvert kursus udfærdiger arrangørerne desuden en intern evaluering. Temadage afholdes som regel regionalt.