Personlig og praktisk hjælp

Sidst revideret: november 2014

Personlig hjælp til børn

Foto: Søren Holm, Chili
Foto: Søren Holm, Chili

(Servicelovens § 44 jfr. § 83 – hjemmehjælp til voksne)

Der kan ydes personlig hjælp og pleje og hjælp og støtte til praktiske opgaver i hjemmet efter hjemmehjælpsbestemmelsene. Denne hjælp kan suppleres med dækning af udgift til fritidshjælper og anden form for hjælp som merudgift.

Ansøgning

Det er visitator i hjemmeplejen, der vurder behovet for hjælp. Afgørelsen gives skriftligt med begrundelse. Der kan også gives afløsning til pasning af barnet i hjemmet.

Klagevejledning

Se nærmere her.

Mere information

Se mere om hjælper i skole og fritid her.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet.

 

Ledsagelse - unge på 12-18 år

(Servicelovens § 45)

Der kan ydes op til 15 timers ledsagelse om måneden til unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Den unge skal bo hjemme og forældrene skal acceptere tilbuddet. Den unge kan selv udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte vedkommende, og der kan som hovedregel ikke ansættes personer med meget nær tilknytning til den unge.

Den unge bestemmer selv, hvilke aktiviteter han /hun ønsker ledsagelse til.

Ledsagelsen er til aktiviteter udenfor hjemmet, som den unge selv vælger. Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen og de dermed forbundne funktioner såsom at tage overtøj af og på, hjælp til kørestol mv. Ordningen omfatter ikke praktisk hjælp i hjemmet.

Hvis forældrene har brug for afløsning/aflastning, kan der derudover tilbydes ledsagelse og praktisk hjælp som merudgift.

Den unges udgifter til ledsagerens transport og andre aktiviteter ved ledsagelsen kan dækkes med et beløb op til 825 kr. om året (2014).

Det er muligt at opspare 90 timer indenfor en periode af et halvt år. Hvis de opsparede timer ikke er brugt, bortfalder de efter seks måneder.

Ansøgning

Ansøgning om ledsageordning for 12-18-årige skal rettes til hjemkommune.

Klagevejledning

Se nærmere her.

Mere information

Den uvildige konsulentordning (DUKH)

Ledsageordningen til voksne

(Servicelovens § 97)

Ledsageordningen til voksne, ydes til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes udenfor hjemmet uden ledsagelse. Hvis ordningen er bevilget før man går på folkepension, bevares den også efter, hvis man stadig opfylder betingelserne. . Der kan gives op til 15 timers ledsagelse om måneden. Timerne kan opspares i op til 6 måneder (90 timer). Kommunen kan stille en ledsager til rådighed eller man kan selv udpege en, som kommunen så ansætter til opgaven. Det er som udgangspunkt modtageren, der bestemmer, hvad ledsageordningen skal bruges til, hvad der skal ske, og hvor det skal ske henne. Hvis man har BPA –ordning efter § 95 (se nedenfor) til opgaverne i hjemmet kan man få ledsageordningen til aktiviteter udenfor hjemmet, hvis man opfylder betingelserne.

Kommunen kan efter anmodning bevilge dækning af udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med op til 825 kr. pr. år (2014).

 

 

Hjælperordningen til voksne

(Servicelovens § 83-97)

Personlig hjælp og pleje og praktisk bistand (hjemmehjælp)

Kommunen skal udarbejde kvalitetsstandarder for hjælpen til personlig pleje og praktisk hjælp. Visitator vil på denne baggrund udmåle hjælpen til den enkelte. Der skal altid laves en konkret og individuel vurdering af behovet. Afgørelsen skal gives skriftligt, og den skal være begrundet og med klagevejledning. Det er en myndighedsopgave, som ikke kan overdrages til andre. Der er derimod frit leverandørvalg, og der skelnes ikke mellem kommunale og private leverandører ved levering af serviceydelserne.

Personlig og praktisk hjælp gives hovedsagelig i dag- og aftentimerne, men skal gives i fornødent omfang gennem hele døgnet.

Ved ophold udenfor egen kommune kan der ydes hjælp i den midlertidige opholdskommune, hvis man forud har fået eller ville kunne få personlig og praktisk hjælp. Det gælder også ved eksempelvis højskoleophold.

Aflastning og afløsning til pårørende

Afløsning gives i hjemmet og aflastning udenfor hjemmet. Det kan være aflastningsophold i plejebolig eller dagtilbud.

Servicebevis

Kommunen kan vælge at give borgeren et servicebevis, så man selv kan ansætte en person eller indgå aftale med en virksomhed om at udføre opgaven (kommunen vælger selv, om den vil give denne mulighed). (Servicelovens § 94b)

Eget valg af hjælper

Der er mulighed for selv at vælge en person, der skal udføre hjælpen. Hjælperen skal ansættes af kommunen, som er arbejdsgiver. Det er en mulighed, kommenen skal give.(Servicelovens § 94)

 

BPA til hjemmeplejeopgaverne i hjemmet

Tilskud til selvantaget hjælper – BPA (borgerstyret personlig assistance) – til hjemmeplejeopgaverne i hjemmet (Servicelovens § 95)

I særlige tilfælde kan man vælge at få et kontant tilskud og selv bestemme, hvem der skal ansættes. Et særligt tilfælde er, at kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed eller at behovet for hjælp til personlig hjælp og pleje og praktisk bistand er mere end 20 timer om ugen. Man kan vælge at være enten arbejdsleder eller arbejdsgiver og kommunen kan varetage lønudbetalingen til hjælperne. Hvis man vælger at være arbejdsleder, overgiver man arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller en virksomhed.

Arbejdslederopgaver er f.eks.

  • Udvælge hjælpere til ansættelse
  • Udarbejde jobbeskrivelser og vagtplan for hjælperne
  • Oplære nye hjælpere
  • Afholde personalemøder og medarbejdersamtaler

Arbejdsgiveropgaver er f.eks.

  • Ansættelse og afskedigelse af hjælpere
  • Udarbejdelse af lovpligtige ansættelsesbeviser
  • Udbetaling af løn, indberetning af skat, indbetaling af feriepenge og ATP mv.

 

BPA i og udenfor hjemmet

Borgerstyret personlig assistance – BPA – i og udenfor hjemmet (Servicelovens § 96)

Denne hjælperordning er for borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov for hjælp til personlig pleje, overvågning og ledsagelse, som ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i Serviceloven. Hjemmeplejebestemmelserne gælder for hjælp i hjemmet og Ledsageordningen giver kun adgang til 15 timer ledsagelse om måneden og giver ikke adgang til hjælp til personlig pleje ved aktiviteterne. Så når man har brug for hjælp til personlig pleje mv. uanset om man befinder sig i eller udenfor hjemmet, er BPA muligheden. Den er forudsætningen for at have et aktivt liv i samfundet med familie, venner, fritidsaktiviteter, uddannelse og arbejde som andre i samme livssituation og alder.

Det er en betingelse, at man selv kan være arbejdsleder. Man kan vælge selv at være arbejdsgiver for sine hjælpere eller at være arbejdsleder og overlade arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller virksomhed. Eksempler på opgaver for arbejdsleder og arbejdsgiver er de samme som beskrevet under BPA til hjemmeplejeopgaver (se ovenfor).

Udmåling af hjælpen

Udmåling af hjælpen skal foregå efter en nøje individuel behovsvurdering og med udgangspunkt i, hvad man selv kan klare. Der skal tages stilling til, hvilke funktioner hjælperne skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter. Der skal tages højde for timer til oplæring af hjælpere, timer til personalemøder, timer til medarbejderudviklingssamtaler og timer for at sikre overholdelse af arbejdsmiljøloven. Udgangspunktet for hjælpen er, at den skal dække hele døgnet, men der kan udmåles mindre, hvis pågældende ønsker at være alene nogle timer, eller hvis pårørende ønsker at hjælpe i nogle timer. I nogle tilfælde er der brug for mere end 24 timer i døgnet, hvis der skal være to til nogle plejeopgaver eller ved sygdom eller ferie. Ankestyrelsen har udtalt, at der efter en konkret vurdering kan udmåles mindre end 24 timer i døgnet, hvis der er timer i løbet at døgnet, hvor der ikke er brug for hjælp.

Udmåling af tilskuddet

Udmåling at tilskuddet fastsættes af kommunen ud fra de rammer, der er fastlagt i bekendtgørelsen. Der skal tages udgangspunkt i løn for sammenlignelige grupper. Tilskuddets størrelse varierer meget kommunerne imellem. Der er overenskomst for handicaphjælpere, men kommunerne har ikke pligt til at følge dem. Der skal udmåles tilskud til arbejdsgiveropgaver og lønadministration, hvis man har valgt at overgive arbejdsgiveransvaret til en forening eller virksomhed. Nye brugere af hjælperordningen kan have behov for støtte til at få arbejdslederrollen til at fungere. Der kan også udmåles hjælp til dækning af udgifterne til at have hjælpere (eks ekstra forbrug af vand og ekstra entrebilletter). Kommunen og borgeren aftaler, hvordan tilskuddet skal udbetales.

Det er vigtigt at få en bevillingsskrivelse, der nøje beskriver rettigheder og pligter.

Tilsyn

Kommunen skal føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses. Det omfatter både indholdet og måden, opgaverne løses på. Opfølgningen kan ske telefonisk, ved hjemmebesøg eller på anden vis.

Hvis kommunen vurderer, at borgeren ikke længere opfylder betingelserne for BPA, skal kommunen tilbyde, at der udarbejdes en handleplan med mål for, hvilken indsats der skal tilbydes som alternativ til BPA.

Flytning

Ved flytning til anden kommune skal den tidligere opholdskommune fortsætte udbetalingen af tilskuddet, indtil den nye opholdskommune har truffet afgørelse om tilskuddet. Den tidligere opholdskommune har krav på refusion fra den nye kommune.

Dødsfald

Ved dødsfald bortfalder tilskuddet med udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket. Kommunen dækker dog eventuelle udgifter til hjælperne i minimum en måned efter den måned, hvor dødsfaldet er sket.

Personlig assistance i erhverv

Personlig assistance i erhverv kan kombineres med en BPA-ordning. Hvis behovet for personlig hjælp efter Serviceloven og behovet for personlig assistance efter Beskæftigelsesministeriets regler overlapper hinanden, kan hjælpen dækkes af en person og udgifterne deles af de bevilgende myndigheder.

Se også under Uddannelse og beskæftigelse.

Specialpædagogisk støtte under uddannelse

Har man fået bevilget specialpædagogisk støtte under uddannelse og har man samtidig en BPA-ordning til at dække sit pleje-, overvågnings- og ledsagebehov, kan én person dække disse funktioner, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Se mere om støtte under uddannelse her.

Ventilatørbistand

Ventilatørbistand ydes efter Sundhedsloven. I de tilfælde, hvor hjælpertimerne til ventilatørbistand og BPA-ordning overlapper hinanden, så der er behov for begge former for hjælp samtidigt, og hjælpen kan ydes af en person, kan udgifterne til disse overlappende timer deles således, at regionen og kommunen afholder hver 50 % af udgifterne.

Midlertidigt ophold i udlandet

Ved ophold i udlandet i længere end en måned, skal man søge sin kommune om at bevare retten til sin BPA-ordning under opholdet.

I særlige tilfælde kan der under kortere udlandsophold (14 dage) bevilges tilskud til dækning af ekstra omkostninger forbundet med opholdet.

Socialpædagogisk støtte

(Servicelovens § 85)

Borgere, der på grund at betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har brug for tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder kan få tilbudt socialpædagogisk bistand. Støtten skal tage udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger. Der skal udarbejdes en individuel vurdering af behovet for hjælp til at styrke funktionsmuligheder eller til at kompensere for den nedsatte funktionsevne. Hjælpen kan ydes uanset boform.

Ansøgning

Ansøgning om hjælp efter disse bestemmelser rettes til hjemkommunen.

Klagevejledning

Se mere her.

Mere information

Forening for personer med BPA ordninger (LOBPA).

 

Læs mere

Se også artiklerne:

“Jeg er i en gråzone”.

Svært at få praktisk hjælp, når handicappet ikke er synligt, og behovet er svingende.

“Vi vil helst klare os selv”.

Et besøg hos Gudrun Hansen, 84 år og hendes søn Per, 59 år, der har muskelsvind, til en snak om at klare sig og om at vænne sig til at have hjælpere i huset.

NB! Den sociale lovgivning ændres hurtigt, hvorfor der kan være enkelte henvisninger til lovtekst, som vi endnu ikke har fået justeret. Der bliver løbende arbejdet på at ajourføre til gældende lovgivning.