Undervisning i en inkluderende kontekst

Sidst revideret: oktober 2018

De fleste elever med muskelsvind går i en almindelig klasse på en almindelig skole. Der har i de senere år været meget på fokus inkluderende undervisning, som skal sikre relevant undervisning for alle elever, uanset om de har nedsat funktionsevne eller ej. Inklusion betyder, at alle elever skal have mulighed for at opleve sig som en værdifuld og naturlig del af det person-relationelle fællesskab. Der er altså ikke tale om en undervisning, hvor eleven med muskelsvind skal tilpasse sig en undervisning, som er tilrettelagt for elever uden nedsat funktionsevne, men tvært i mod at der skal tages udgangspunkt i alle elevernes forskellige forudsætninger.
I de praktisk-musiske fag som billedkunst, musik, sløjd, håndarbejde, hjemkundskab og idræt kan det synes svært at få inddraget eleven med muskelsvind i undervisningen. Men her gælder det for læreren om at vise ekstra kreativitet og gennem planlægning finde frem til alternative muligheder. Er det en velfungerende klasse, vil eleven selv og klassekammeraterne i mange situationer kunne være med til at løse de praktiske udfordringer og få eleven med muskelsvind inddraget i undervisningsforløbet.

Der kan ind imellem være behov for at lave nogle særlige aftaler for en elev ned nedsat funktionsevne. Få ideer til de særlige aftaler på Danske Patienters hjemmeside. Her kan også findes klasseøvelser om, hvordan det er at leve med en kronisk eller langvarig sygdom.

Foreningen Skole og Forældre og Det Centrale Handicapråd har i forbindelse med projektet Forældre Fremmer Fællesskabet produceret en række materialer, som forældre, skolebestyrelser og skolens ansatte kan bruge i deres arbejde med inklusion i folkeskolen.
Der er mange forskellige bud på, hvad inklusion er. Skole og Forældre giver deres bud: 3 ting skal være på plads, for at man kan tale om inklusion:
1. Flest mulige elever har deres fysiske tilstedeværelse på skolen frem for i specialtilbud.
2. Deltagelse, så alle elever føler sig værdifulde i skolens faglige og sociale fællesskab.
3. Alle elever får størst mulig læring både fagligt og socialt i forhold til deres evner.
Læs mere på www.inklusionsklar.dk

På Danmarks læringsportal: www.emu.dk, under temaet Inklusion kan der læses mere om inklusion – forskning og praktisk metode.

Læs også inklusionsguide til forældre og skolemedarbejdere i indskolingen: Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole- hjem samarbejde. Materialet er udarbejdet som en del af et projekt under Danske handicaporganisationer: ”Skolens fællesskab er for alle”.

Her ud over kan skolerne søge rådgivning hos Læringskonsulenterne under undervisningsministeriet. Læringskonsulenterne blev etableret den 1. januar 2014 ved en sammenlægning af eksisterende konsulentenheder (Fagkonsulentordningen, Tosprogs-Taskforcen og Inklusionsudvikling). Alle kommuner kan få sparring, inspiration og rådgivning fra Læringskonsulenterne i forhold til bl.a. inklusions arbejdet og hvordan der kan skabes stærke børnefællesskaber. Læs mere hos Læringskonsulenterne.

Skolerne kan ligeledes søge støtte hos kommunens lokale ressource- og kompetencecentre. Det er dog forskelligt, hvordan centrene er organiseret i de enkelte kommuner. En af centrenes væsentligste opgaver er at medvirke til at afdække og analysere de ressourcer, der er omkring den enkelte pædagog, lærer eller børnegruppe. Derfor skal medarbejderne i centrene kunne hjælpe pædagoger og lærere med at analysere og udvikle deres praksis, så problemerne løses der, hvor de opstår og af de voksne, der er tættest på, det vil sige den enkelte pædagog, lærer eller det relevante team. Læs mere på EMU Danmarks Læringsportal.

Undervisning ved sygdom og indlæggelse

I Folkeskoleloven (§ 23, stk. 3) er der beskrevet Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at sikre undervisning af en elev, der er indlagt i længere tid. Ved fravær på grund af sygdom eller lignende, der må skønnes at blive af længere varighed, skal skolens leder rette henvendelse til forældrene med henblik på en vurdering af behovet for sygeundervisning. Henvendelsen skal ske snarest muligt. Skolens leder skal under alle omstændigheder rette henvendelse til forældrene senest 3 uger (15 skoledage) efter, at eleven sidst deltog i undervisningen eller skulle have påbegyndt skolegangen.

Mange gange er der et godt samarbejde mellem skolen, hospitalet og familien, så undervisningen kommer til at fungere tilfredsstillende, mens der andre gange kan være vanskeligheder med at få etableret den relevante undervisning. Det er nødvendigt at få etableret et samarbejde mellem skolen, familien og hospitalet for at sikre, at eleven får undervisning under hensyntagen til den energi, eleven har samtidig med at være indlagt.

Danske Patienter har beskæftiget sig indgående med problematikker vedrørende børn med sygdom. Læs også her om langvarigt fravær og om faglige huller.

Læs mere i Folkeskoleloven og i Bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler.