Specialundervisning

De fleste diagnosegrupper inden for muskelsvindsområdet er som udgangspunkt sygdomme, som alene medfører en nedsat fysisk funktionsevne. Der er dog enkelte diagnoser, hvor det er kendt, at der kan være en sammenhæng mellem diagnosen og barnets indlæringsevne. Det kan blandt andet ses hos drenge med Duchennes muskeldystrofi (DMD) (Se sygdomsbeskrivelse) og børn med Dystrofia myotonica (DM1 ) (Se sygdomsbeskrivelse).
I Skandinavisk konsensus program for henholdsvis DMD og DM1 anbefales det, at alle elever med disse diagnoser gennemgår en neuropsykologisk test i forbindelse med skolestart. Der kan være behov for at benytte gængse neuropædagogiske undervisningsmetoder, hvis barnet har indlæringsvanskeligheder.
Læs mere om indlæring og adfærd hos drenge med DMD

 

Undervisning ved sygdom og indlæggelse

I Folkeskoleloven (§ 23, stk. 3) er der beskrevet Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at sikre undervisning af en elev, der er indlagt i længere tid. Ved fravær på grund af sygdom eller lignende, der må skønnes at blive af længere varighed, skal skolens leder rette henvendelse til forældrene med henblik på en vurdering af behovet for sygeundervisning. Henvendelsen skal ske snarest muligt. Skolens leder skal under alle omstændigheder rette henvendelse til forældrene senest 3 uger (15 skoledage) efter, at eleven sidst deltog i undervisningen eller skulle have påbegyndt skolegangen.

Mange gange er der et godt samarbejde mellem skolen, hospitalet og familien, så undervisningen kommer til at fungere tilfredsstillende, mens der andre gange kan være vanskeligheder med at få etableret den relevante undervisning. Det er nødvendigt at få etableret et samarbejde mellem skolen, familien og hospitalet for at sikre, at eleven får undervisning under hensyntagen til den energi, eleven har samtidig med at være indlagt.

Læs mere i Folkeskoleloven og i Bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler