Lovgrundlag – praktisk hjælp og specialpædagogisk støtte

Mange elever med muskelsvind har behov for en hjælper i dele af, eller hele skoledagen. Ofte vil det dreje sig om en personlig hjælper til at give håndsrækninger/praktisk hjælp gennem skoledagen, men nogle elever med muskelsvind har også behov for særlige indsatser, der tager hensyn til deres indlæringsmæssige forudsætninger. Mange har ligeledes behov for hjælpemidler i skolen til fx at kunne skrive i et relevant tempo eller til at kunne benytte skolens toiletfaciliteter.
Mulighed for bevilling af personlig, praktisk og pædagogisk hjælp samt hjælpemidler i forbindelse med skolegang er beskrevet i Folkeskoleloven, i Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og i Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Uddrag af Folkeskoleloven

(Folkeskoleloven – 2014)

Kapitel 2: Folkeskolens struktur og indhold til og med 9. klasse
§ 3 Stk. 2. Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler. Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt, jf. § 16, stk. 4.
§ 3 a. Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte i henhold til § 5, stk. 5. Hvis der er behov herfor, skal der gives personlig assistance, der kan hjælpe barnet til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.
§ 5. Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger.
Stk. 5. Der gives i fornødent omfang supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, der har skiftet skole, eller som har været uden undervisning i længere tid. Der skal i fornødent omfang gives supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, som af anden grund har behov for støtte. Skolens leder kan for en elev, der modtager supplerende undervisning eller anden faglig støtte efter 1. og 2. pkt., efter samråd med elevens forældre fravige undervisningstiden i § 14 b, stk. 2, 1. pkt., hvis det er til elevens bedste
§12 Stk. 2. Henvisning til specialundervisning, som ikke er af foreløbig karakter, sker efter pædagogisk-psykologisk rådgivning og efter samråd med eleven og forældrene. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed.
Jf. Folkeskoleloven (2014).

Bekendtgørelse og Vejledning

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (2014) og Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (2015).

(En bekendtgørelse indeholder mere detaljerede regler, der nærmere udmønter en lovs overordnede bestemmelser. En bekendtgørelse har altid hjemmel i en lov og vil altid henvise til loven – her Folkeskoleloven. En vejledning uddyber og beskriver reglerne i bekendtgørelsen og giver eksempler, hvordan teksten i loven og bekendtgørelsen skal forstås).

Hvad er specialpædagogisk bistand?
I Folkeskolens § 3, stk. 2 defineres at: ”Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt”

Specialpædagogisk bistand

§ 1. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (specialpædagogisk bistand) til elever i grundskolen og 10. klasse omfatter:
1) Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling.
2) Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven.
3) Undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges under særlig hensyntagen til elevens indlæringsforudsætninger. For elever i børnehaveklassen omfatter specialpædagogisk bistand undervisning og træning, der tilrettelægges efter elevens særlige behov.
4) Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder.
5) Personlig assistance, der kan hjælpe eleven til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.
6) Særligt tilrettelagte aktiviteter, der kan gives i tilslutning til elevens specialundervisning.
Jf. Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (2014).

Bevilling af specialpædagogisk bistand

Specialpædagogisk bistand kan gives på følgende måder

1) Eleven bevarer tilhørsforholdet til den almindelige klasse og deltager i den almindelige undervisning.
2) Elevens tilhørsforhold til den almindelige klasse ophører, idet hele undervisningen gives i en specialklasse, der er placeret på en almindelig folkeskole, på en specialskole eller på et regionalt undervisningstilbud.
3) Elevens har et tilhørsforhold til en specialklasse, men modtager også undervisning i en almindelig klasse.

Hvor og hvordan påbegyndes iværksættelse af specialpædagogisk bistand

  • Hvis man mener, at en elev har særlige undervisningsbehov, eller hvis elevens skolesituation i øvrigt giver anledning til alvorlig bekymring, indstilles eleven til en pædagogisk-psykologisk vurdering.
  • Indstillingen gives af enten klasselæreren, den kommunale sundhedstjeneste eller skolens leder. Indstillingen gives altid gennem skolens leder.
  • Forældre eller eleven kan anmode om en pædagogisk-psykologisk vurdering, men ikke selv indstille. Omvendt – hvis forældre modsætter sig en pædagogisk-psykologisk vurdering af deres barn, kan der kun afgives indstilling, hvis skolens leder anser det for absolut påkrævet, at der foretages en vurdering af elevens behov for specialpædagogisk bistand.
  • Den pædagogisk-psykologiske vurdering skal efter samråd med forældrene suppleres med udtalelser fra andre sagkyndige i fornødent omfang, fx sagkyndige fra andre kommuner, eller konsulenter fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind.
  • Beslutningen om at iværksætte specialpædagogisk bistand træffes af skolens leder. Er forældrene ikke enige i beslutningen, kan der kun iværksættes specialpædagogisk bistand, hvis skolens leder finder, at bistanden er absolut påkrævet af hensyn til elevens udvikling. Der skal desuden lægges betydelig vægt på forældrenes ønsker til, hvordan den specialpædagogiske bistand skal tilrettelægges.
  • Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at henvise en elev til specialpædagogisk bistand i en anden skole i kommunen end distriktsskolen.
  • Kommunalbestyrelsen kan også efter overenskomst med en anden kommunalbestyrelse henvise elever til specialklasser eller specialskoler i den anden kommune. Forældrenes og elevens ønske med hensyn til den skolemæssige placering skal så vidt muligt følges.
  • Mindst én gang om året tager skolens leder stilling til, om den specialpædagogiske bistand skal fortsætte, ændres eller ophøre. Beslutningen træffes på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering og efter samråd med forældrene.

Ungdommens uddannelsesvejledning

I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og skolens leder skal fra 8. klasse iværksætte en målrettet indsats for elever, der er vurderet ikke uddannelsesparate. I den målrettede indsats indgår obligatorisk brobygning i 9. klasse, medmindre skolens leder i samråd med Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at det ikke vil gavne elevens muligheder for fortsat uddannelse.

Den målrettede vejledningsindsats og brobygning er beskrevet i ”Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.” (Vejledningsloven).

Klagemuligheder

Afgørelser vedr. henvisning til specialundervisning eller specialpædagogisk i bistand i mindst 9 undervisningstimer pr. uge kan indklages inden for 4 uger fra afgørelsen meddeles til forældrene. Klagen skal sendes til skolelederen, som er repræsentant for den myndighed, som har afgivet afgørelsen. Hvis den myndighed, som har afgivet klagen ikke giver klager medhold eller evt. kun delvist medhold, skal myndigheden sende klagen og begrundelse for afgørelsen samt genvurderingen videre til Klagenævnet for Specialundervisning.
Det betyder, at der ikke kan klages til Klagenævnet for specialundervisning over hjælpeforanstaltninger og indsatser, der ligger indenfor Folkeskolelovens § 3a samt § 5, stk. 5 vedr. behov for støtte ud over den almindelige undervisningsdifferentiering, samt evt. personlig assistance i mindre end 9 timer om ugen. Dette kan udelukkende indklages overfor den myndighed, som har afgivet afgørelsen. Dog kan afgørelser vedr. elever i 1.-3. klasse, som har under 18 timer pr. uge klages til Klagenævnet, uanset at støtten vurderes at være under 9 timer pr. uge. Der skal dog fortsat være behov for støtte i en ”overvejende del” af undervisningen.

Ovennævnte står beskrevet i Folkeskolelovens § 51:
§ 51. Skolebestyrelsens afgørelser efter § 44, stk. 2-6 og 9, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 2. Beslutninger og afgørelser, som træffes af kommunalbestyrelsen vedrørende det kommunale skolevæsen, kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 3-6. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at andre afgørelser kan indbringes for ministeren.
Stk. 3. Afgørelser om henvisning eller afslag på henvisning til specialundervisning i henhold til § 21, stk. 1, samt afgørelse om at tilbagekalde en henvisning kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse af forældrene, jf. § 54, stk. 1, indbringes for Klagenævnet for Specialundervisning, jf. § 51 a. Det samme gælder for afgørelser om henvisning, afslag på henvisning eller tilbagekaldelse af henvisning til specialskoler og specialklasser, jf. § 20, stk. 2.
Stk. 4. Afgørelser om det nærmere indhold af foranstaltningen på specialskoler eller i specialklasser kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse af forældrene, jf. § 54, stk.1, indbringes for Klagenævnet for Specialundervisning, jf. § 51 a.
Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 3, 1. pkt., og stk. 4 gælder tilsvarende for afgørelser vedrørende elever, hvis undervisning kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt, jf. § 3, stk. 2, og § 16, stk. 4. Afgørelser om supplerende undervisning og anden faglig støtte, jf. § 5, stk. 5, til elever i børnehaveklassen og i 1.-3. klasse, der har mindre end 18 undervisningstimer ugentligt, kan indbringes for klagenævnet, hvis elevens undervisning kun kan gennemføres med denne støtte i den overvejende del af undervisningstiden.
§ 51 b. Klage til Klagenævnet for Specialundervisning, jf. § 51, stk. 3-5, 8 og 9, skal indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Den myndighed, der har truffet afgørelsen, vurderer, om der er grundlag for at give klager helt eller delvis medhold.
Stk. 2. Giver den myndighed, som har truffet afgørelsen, ikke klageren medhold, sender myndigheden klagen og begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til Klagenævnet for Specialundervisning.
Jf. Folkeskoleloven (2014).
Se endvidere Undervisningsministeriets hjemmeside.
Se i øvrigt lovgrundlaget for hjælpere i hjemmet under menupunktet ”Hjælper i skole/hjem”.