Idræt og bevægelse

Det er vigtigt, at eleven som udgangspunkt deltager i de samme fag og aktiviteter som sine klassekammerater, og ofte har eleven selv ideer til, hvordan han eller hun kan deltage. Mange børn med muskelsvind fortæller, at idræt – særligt i de små klasser – er et yndlingsfag. Det er sjovt at være aktiv med sine kammerater.
Vanskeligheder med at deltage i undervisningen kan betyde, at det er nødvendigt at tænke alternativt for at få gavn af idrætsundervisningen. Der findes en del materiale, der kan inspirere i tilrettelæggelse af undervisningen, og mange gange er eleven med muskelsvind eller kammeraterne gode til at komme med kreative ideer. I undervisningen vil der ud over de fysiske færdigheder og kroppens muligheder også være fokus på idrættens værdier og idrætstraditioner. Der vil således både være et praktisk og teoretisk indhold. Også det sociale samvær i undervisningen har ofte stor værdi.
Flere større børn oplyser dog, at de på et tidspunkt oplever, at det ikke længere giver mening for dem at deltage i idræt, fordi der er for meget, de praktisk ikke kan deltage i. Her kan der være tilfælde, hvor det giver god mening for den enkelte elev at blive fritaget for idræt. Hvis timerne ligger i ydertimer, kan det give mulighed for en kortere dag, eller timerne kan eventuelt i stedet for udnyttes til fysioterapeutisk behandling eller ekstra undervisning i andre fag.
Det er dog væsentligt, at eleven inddrages i disse overvejelser, da selv yngre elever ofte har mange gode input om, hvordan de selv oplever deres behov.

Læs mere i Vejledning for faget idræt

Idræt som eksamensfag

Idræt er et obligatorisk fag i grundskolen og kan ved folkeskolens afsluttende eksamen blive udtrukket som eksamensfag. Skolens leder kan tillade at elever med særlige behov kan blive fritaget for at aflægge folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver. Eleven skal gøres opmærksom på, at fritagelse for et fag kan få konsekvenser for elevens videre færd i uddannelsessystemet.
Optagelse på ungdomsuddannelse
Ved ønske om at komme ind på visse ungdomsuddannelser – fx hhx, htx og stx, er det vigtigt at være opmærksom på, at der på er forskellige krav, der skal være opfyldt. For at være sikker på at komme ind, er et af kravene, at man skal have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler. Dette er også gældende for faget idræt, hvis faget udtrækkes til eksamen. Ved fritagelse fra idræt er dette krav således ikke opfyldt. Derfor kan det anbefales, at man hjælper alle elever igennem prøven, med de forudsætninger der på prøvedagen gør sig gældende for den enkelte elev, også selv om det medfører, at en elev – uanset indsats – kun vil kunne få en lav karakter.

Optagelse efter konkret vurdering
Det er lederen af den ungdomsuddannelse, man søger optagelse på, der afgør, om en ansøger har krav på optagelse. Hvis ikke alle kravene er opfyldt, kan lederen på baggrund af standpunktskarakterer og tidligere prøver vurdere, om personen alligevel kan optages.
I visse tilfælde bliver der tilbudt en samtale eller en faglig test i et eller flere fag, hvis adgangskravene ikke er opfyldt.

Har en elev været fritaget for idræt i grundskolen og ønsker optagelse på en bestemt ungdomsuddannelse, vil det derfor være nødvendigt at kontakte rektor på den pågældende uddannelse og høre om muligheden for optagelse.

Læs mere om Optagelse til de gymnasiale uddannelser samt i Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

Mere viden om idræt og bevægelse

Der findes i dag en del materiale og viden om idrætsaktiviteter til mange former for funktionsnedsættelse. Her kan der fx hentes hjælp og inspiration hos Handicapidrættens Videnscenter. Her samles, udvikles og formidles viden om tilpasset idræt og job til mennesker med nedsat funktionsevne. Centret yder gratis rådgivning til professionelle, personer med handicap, studerende og andre interesserede.

På hjemmeside er der blandt andet henvisninger og link til litteratur samt forskning vedr. inkluderende idræt og bevægelse, bl.a. kan gratis downloades vejledningen: Inklusion i idrætsundervisningen.

Hvis der er behov for støtte i forbindelse med idrætsaktiviteter i fritiden, kan Dansk Handicap Idræts-forbund eventuelt kontaktes.