Pasning og pleje

Sidst revideret: november 2014

Den sociale lovgivning ændres hurtigt, hvorfor der kan være enkelte henvisninger til lovtekst, som vi endnu ikke har fået justeret. Der bliver løbende arbejdet på at ajourføre til gældende lovgivning.

Pasningsorlov

(Servicelovens § 118 og Lov om orlov til lønmodtagere, der passer nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom)

Hvis man har en nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsevne, er der mulighed for at få orlov fra sit job for at passe den pårørende op til 6 måneder. Pasningsperioden kan forlænges med indtil 3 måneder, hvis der er særlige behov.

Pasningen kan opdeles i perioder af hele måneder. Efter aftale med den arbejdsgiver, som har givet orlov, kan pasningen opdeles i kortere perioder.

Pasningen kan deles af flere personer, hvis de opfylder betingelserne for ansættelse.

Det er den kommune, hvor den pårørende bor, der ansætter og følgende betingelser skal være opfyldt:

  • At man har et arbejde, som man kan søge orlov fra
  • At alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet
  • At plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
  • At parterne er enige om, at der etableres et pasningsforhold
  • At kommunen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende, der passer den nærtstående

Forholdet kan, udover de nødvendige plejeopgaver, også være støtte og omsorg før, under og efter undersøgelse og behandling på sygehus.

Lønnen udgør 20.935 kr. pr. måned (2014).

Arbejdsgiveren er forpligtet til at give orlov, hvis kommunen har godkendt ansættelsen. Man bevarer sin ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lign. under orloven.

Man anses for at være nærtstående, når man f.eks. er ægtefælle, samlever, barn, forældre, eller hvis man har så tæt en tilknytning til vedkommende, at det er nærliggende at varetage en sådan pasnings- og omsorgsopgave.

Klagevejledning

Se nærmere her.

Mere information

www.borger.dk

Den uvildige konsulentordning for handicappede (DUKH) giver gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. DUKH har en hjemmeside med mange forskellige pjecer om handicapområdet.

Pasning af døende

(Servicelovens § 119)

Servicelovens § 119 giver mulighed for plejevederlag til pasning af døende.

Hvis man passer et familiemedlem eller en nær pårørende, som ønsker at dø i eget hjem, kan der søge om godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, det der også kaldes plejevederlag. Plejevederlaget kan deles mellem flere personer.

Det er en betingelse for tildeling af plejevederlag, at en læge vurderer, at hospitalsbehandling er udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke gør det nødvendigt med et hospitalsophold.

Under plejeforløbet er det muligt samtidigt at få den nødvendige hjemmehjælp og hjemmesygepleje til personlig pleje.

Plejevederlaget udgør 1,5 gang det beløb, som ville være bevilget i sygedagpenge i tilfælde af egen sygdom. Plejevederlaget kan dog ikke overstige den hidtidige indtægt.

Plejevederlaget udbetales lige så længe, der er behov for pleje, også under kortere hospitalsophold, aflastningsophold og lignende. Udbetaling ophører 14 dage efter dødsfaldet.

Der skal søges om plejevederlag i den kommune, hvor plejemodtageren bor.