Personlig hjælp og ledsagelse til børn

Personlig hjælp til børn

(Servicelovens § 44 jfr. § 83 – hjemmehjælp til voksne)

Der kan ydes personlig hjælp og pleje og hjælp og støtte til praktiske opgaver i hjemmet efter hjemmehjælpsbestemmelsene. Denne hjælp kan suppleres med dækning af udgift til fritidshjælper og anden form for hjælp som merudgift.

Ansøgning

Det er visitator i hjemmeplejen, der vurder behovet for hjælp. Afgørelsen gives skriftligt med begrundelse. Der kan også gives afløsning til pasning af barnet i hjemmet.

Klagevejledning

Se nærmere her.

Mere information

Se mere om hjælper i skole og fritid her.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet.

Ledsagelse - unge på 12-18 år

Servicelovens § 45)

Der kan ydes op til 15 timers ledsagelse om måneden til unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Den unge skal bo hjemme og forældrene skal acceptere tilbuddet. Den unge kan selv udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte vedkommende, og der kan som hovedregel ikke ansættes personer med meget nær tilknytning til den unge.

Den unge bestemmer selv, hvilke aktiviteter han /hun ønsker ledsagelse til.

Ledsagelsen er til aktiviteter udenfor hjemmet, som den unge selv vælger. Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen og de dermed forbundne funktioner såsom at tage overtøj af og på, hjælp til kørestol mv. Ordningen omfatter ikke praktisk hjælp i hjemmet.

Hvis forældrene har brug for afløsning/aflastning, kan der derudover tilbydes ledsagelse og praktisk hjælp som merudgift.

Den unges udgifter til ledsagerens transport og andre aktiviteter ved ledsagelsen kan dækkes med et beløb op til 825 kr. om året (2014).

Det er muligt at opspare 90 timer indenfor en periode af et halvt år. Hvis de opsparede timer ikke er brugt, bortfalder de efter seks måneder.

Ansøgning

Ansøgning om ledsageordning for 12-18-årige skal rettes til hjemkommune.

Klagevejledning

Se nærmere her.

Mere information

Den uvildige konsulentordning (DUKH)