Børn

Sidst revideret: november 2014

Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Medudgifter til børn

NB! Den sociale lovgivning ændres hurtigt, hvorfor der kan være enkelte henvisninger til lovtekst, som vi endnu ikke har fået justeret. Der bliver løbende arbejdet på at ajourføre til gældende lovgivning.

(Servicelovens § 41)

Kommunen kan bevilge dækning af de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen i hjemmet, som er en følge af barnets varigt nedsatte funktionsevne. Det er kommunen, der vurderer, om merudgiften er nødvendig. De udgifter, som skønnes almindelige for andre familier, kan ikke dækkes. Merudgiften er differencen mellem udgiften til et barn med nedsat funktionsevne og et barn uden. Udgifterne skal overstige en bagatelgrænse på ca. 4.000 kr. om året. Udgifterne skal sandsynliggøres og tages normalt op til revurdering en gang om året. Hvis der i løbet af året sker større ændringer, eksempelvis at nogle udgifter ophører, har forældrene pligt til at underrette kommunen om det (man har oplysningspligt).

Eksempler

Eksempler på merudgifter kan være udgifter til beklædning, ekstra vask, pasning, forsikringer, fritidsaktiviteter, aflastning i hjemmet, handicaprettede kurser til forældre og andre pårørende, befordring, forskellen mellem driftsudgifter til kassebil (handicapbil) og almindelig bil, forældreophold på hospital i forbindelse med barnets indlæggelse, egenbetaling på medicin, merudgifter i forbindelse med nødvendig boligskift (det er kommunen, der skal lave boligvurdering og afgøre, at det er nødvendigt med boligskift) og særlig kost. Eksemplerne er ikke udtømmende, da der kan være andre merudgifter ved forsørgelsen.

Det er vigtigt nøjagtigt at beskrive merudgifterne og gemme kvitteringer, da det så er nemmere at sandsynliggøre medudgifter for det kommende år.

Det er vigtigt at få en skriftlig bevilling med begrundelse og klagemulighed. Det er også vigtigt at vide, at der er offentlighed i forvaltningen, hvilket giver ret til at få sagsakterne i sin sag, så man kan følge med i sagsgangen.

Ophør

Merudgifter til børn ophører, når barnet bliver 18 år. Det er vigtigt at tage kontakt til kommunen i god tid før denne dato, da der er andre regler for merudgifter til voksne.

Klagevejledning (linkes til det punkt)

Mere information

www.retsinfo.dk

www.borger.dk hvor alle reglerne findes.

www.dukh.dk den uvildige konsulentordning på handicapområdet.

Tabt arbejdsfortjeneste

(Servicelovens § 42)

Der kan ydes dækning af tabt arbejdsfortjeneste (TA) til at passe et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det er en betingelse for at modtage TA:

 • At barnet passes i hjemmet
 • At det er mest hensigtsmæssigt, at det er forsørgeren, der passer barnet
 • At forsørgeren helt eller delvis har måttet ophøre med arbejde for at passe barnet
 • At der er indtægtstab.

Der kan også ydes TA, hvis barnet går i daginstitution eller skole, hvis barnet bliver hurtigt træt, og derfor ikke kan være der en hel dag, hvor barnet har mange fraværsperioder på grund af den nedsatte funktionsevne, eller forsørgeren er nødt til at være omkring barnet hele tiden, når det er hjemme og derfor ikke kan få lavet selv de mest almindelige huslige gøremål. For nogle familier vil alternativet til TA være praktisk hjælp i hjemmet, så de bliver frigjort fra de huslige gøremål og kan koncentrere sig om barnet, når de er hjemme.

Timetal

Der er altid tale om en konkret vurdering af behovet for timetal, så det kan være alt fra få timer om ugen til fuld tid. Eller det kan alene være i forbindelse med kontroller og indlæggelse. Udgangspunktet er at tilgodese:

 • At barnet kan forblive i familien og undgå at komme på døgninstitution
 • At familien kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets nedsatte funktionsevne
 • At hindre at den nedsatte funktionsevne forværres eller får andre og mere alvorlige følger.

TA til ledsagefunktioner

Der kan ydes TA til forældre, der skal have fri for arbejde for at ledsage barnet til ambulant behandling og indlæggelser. Ankestyrelsen har dog vurderet at hospitalskontrol 2-3 gange om året ikke var nok til at give TA.

Beskrivelsen af behovet kan omfatte:

 • Barnets behov for pleje og overvågning
 • Sover barnet meget uroligt og sparsomt, så forældrene ofte skal tilse og hjælpe det om natten (og derfor ikke selv får hvilet)
 • Deltagelse i mange behandlinger og undersøgelser
 • Varierer barnets sygdom med hensyn til kræfter, smerter mv. så det dagligt må vurderes om barnet kan komme i daginstitution eller skole
 • Kan barnet på grund af nedsat immunforsvar eller stor sygdomsrisiko ikke være i dagtilbud eller skole
 • Er barnets behov så omfattende, at søskende ikke kan tilgodeses.

Beskrivelsen bør tage udgangspunkt i familiens egen beskrivelse af dagligdagen suppleret med udtalelser fra relevante fagpersoner.

Beregning

TA beregnes som udgangspunkt ud fra den seneste indkomst. Der fradrages for sparede udgifter i forbindelse med arbejdet (såsom udgifter til transport mv.). Ydelsen reguleres en gang om året efter satsreguleringsprocenten. Der ydes tillæg til ferieformål. Fra 1. januar 2011 sættes der loft over ydelsen, så der højst kan udbetales 19.613 kr. brutto om måneden. Det kommer ikke til at gælde for allerede bevilget TA. Loftet er sat i forbindelse med forhandlingerne til finansloven for 2011. Loftet er ændret til 28.443 kr. i 2014.

Pension

Kommunen skal indbetale bidrag til pensionsordning med 10 % af bruttoydelsen, dog højst det arbejdsgiver tidligere har indbetalt. Der gælder særlige regler ved ansættelse i tjenestemandspensionsordning.

Forhold til arbejdsløshedsdagpenge

Det er vigtigt at søge oplysninger om, hvilke konsekvenser TA har i forhold til mulighed for arbejdsløshedsdagpenge. Beskæftigelseskravet kan i første omgang forlænges med op til to år. Det er vigtigt altid at søge rådgivning i A-kassen og få det på skrift, så der ikke opstår misforståelser.

Forhold til barselsdagpenge

Hvis betingelserne for TA er opfyldt, er en mor berettiget til TA efter udløbet af 24 ugers barselsorlov. Hun har valgfrihed mellem TA og barselsdagpenge. Der er fortsat ret til TA i forhold til et barn med nedsat funktionsevne, når en kvinde føder et rask barn og fortsat passer barnet med nedsat funktionsevne i hjemmet.

Ophør af TA

Tabt arbejdsfortjeneste er en løbende ydelse, som ikke er tidsbegrænset, medmindre der er truffet aftale om det. Kommunen kan fastsætte en opfølgningsdato og modtageren af TA har pligt til at oplyse om ændringer, der har betydning for ydelsen.

TA gælder forældre til børn fra 0-18 år – ophører når barnet bliver 18 år.

Der udbetales TA i 3 måneder efter udgangen af den måned, hvor betingelserne for at modtage tilskuddet er bortfaldet. Denne regel gælder ikke, hvis der på forhånd er truffet aftale om en fastsat periode, eller hvis modtageren ønsker kortere afviklingsperiode.

En del forældre har brug for rådgivning i forbindelse med ophøret, da det kan være belastende at vende tilbage til det gamle fag, hvis arbejdstiderne er umulige i forhold til barnets behov eller andre problemstillinger. Jobcentret i kommunen kan vejlede, om der kan gives støtte til ny uddannelse/arbejde og hvilke konkrete arbejdsmæssige støtteforanstaltninger, der findes. Nogle forældre vil som konsekvens af pasningen af barnet være langvarigt væk fra arbejdsmarkedet og har mistet kvalifikationer i forhold til faget. Jobcentret kan rådgive om mulighed for revalidering.

Ansøgning

Ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste skal rettes til hejmkommunen.

Klagevejledning

Se nærmere her.

Mere information

Den uvildige konsulentordning for handicappede (DUKH) giver gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. DUKH har en hjemmeside med oplysning om hjælpemidler og forbrugsgoder.

Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) bistår kommuner og borgere med gratis vejledning i sager om hjælp til personer med nedsat fysisk funktionsevne.

www.retsinfo.dk findes reglerne om hjælpemidler og forbrugsgoder, bekendtgørelser og vejledninger samt relevante afgørelser fra Ankestyrelsen.