Klagevejledning

Sidst revideret: april 2019

Den sociale lovgivning ændres hurtigt, hvorfor der kan være enkelte henvisninger til lovtekst, som vi endnu ikke har fået justeret. Der bliver løbende arbejdet på at ajourføre til gældende lovgivning.

Socialvæsenet

Hvis man har søgt om en ydelse fra det offentlige, har man krav på at få et skriftligt svar. Hvis man får helt eller delvis afslag på sin ansøgning, skal man have en begrundelse samt en klagevejledning der oplyser, hvortil der kan klages og inden for hvilken frist.

I sociale sager skal man normalt klage inden der er gået fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Er man i tidsnød, kan man inden de fire uger blot skrive, at man klager, og så kort efter sende en uddybende redegørelse.

Hvis man vil klage i sociale sager, skal man altid indsende sin klage til den instans, der har truffet afgørelsen. Der skal sagen genvurderes (remonstreres), og hvis afgørelsen ændres helt eller delvis, får klageren dette nye svar. Hvis den oprindelige afgørelse fastholdes, videresendes klagen med kommunens kommentarer til Ankestyrelsen, og klageren får meddelelse herom. Ankestyrelsen kan enten ændre kommunens afgørelse eller tilbagesende sagen til kommunen til fornyet overvejelse eller godkende (stadfæste) kommunens afgørelse.

Hvis man vil klage i sociale sager, skal man altid indsende sin klage til den instans, der har truffet afgørelsen. Der skal sagen genvurderes, og hvis afgørelsen ændres helt eller delvis, får man en skriftlig afgørelse. Hvis den oprindelige afgørelse fastholdes, videresendes klagen med kommunens kommentarer til Ankestyrelsen og klageren får meddelelse herom. Ankestyrelsen kan enten ændre kommunens afgørelse eller tilbagesende sagen til kommunen til fornyet overvejelse eller godkende (stadfæste) kommunens afgørelse.

Hvis man vil klage over kommunens sagsbehandling, f.eks. sagsbehandlingstid eller personalets optræden, skal man klage til kommunen. Det vil sige at man kan klage til afdelingens ledelse, til formanden for socialudvalget eller til borgmesteren, der i sidste ende er ansvarlig for tilrettelæggelsen af opgaverne i kommunen.

I alle kommuner er der et Handicapråd, som skal høres i handicappolitiske tiltag i kommunen. Det kan ikke afgøre enkeltsager, men det kan være en god ide at tale med formanden for Handicaprådet om, hvordan man oplever sagsbehandlingen i kommunen. Det kan måske føre til forbedringer.

Sundhedsvæsenet

Hvis der opstår fejl pleje eller behandling i relation til fx sygehus eller praktiserende læge, er der mulighed for at klage eller for at indberette en utilsigtet hændelse.

Læs mere på Når der sker noget, som ikke skulle være sket.