Personlig og praktisk hjælp på ferier

Sidst revideret: juli 2018

Afhængig af hvilken type hjælp man får i hverdagen, gælder der forskellige regler for om man kan tage hjælpen med på ferie og andre ophold. Der er en udlandsbekendtgørelse, som beskriver den hjælp, som kan tages med under midlertidige ophold i udlandet. Man skal derfor være særligt opmærksom, hvis man overvejer at rejse til udlandet.

Hjemmehjælp efter lov om social service § 83

Hjemmehjælp er personlig og praktisk hjælp i hjemmet. Denne type hjælp indeholder som udgangspunkt ikke ledsagelse ud af hjemmet, men såfremt man opholder sig på en anden adresse i Danmark, vil hjælpen kunne leveres til denne adresse. Hvis hjælpen skal leveres i en anden kommune, kan dette ske ved at rette henvendelse til visitationen i den kommune, hvor man selv bor.

Man skal være opmærksom på, at der gælder de samme arbejdsmiljøregler, når man modtager hjælp på anden adresse. Det er således nødvendigt, at der er de rette pladsforhold og hjælpemidler. Hjemmehjælpen kan kun levere hjælpen, hvis de samtidig kan overholde arbejdsmiljøloven.

Hjemmehjælp kan ikke medtages til udlandet.

Ledsageordning efter lov om social service § 97

Denne ordning indeholder 15 timers ledsagelse om måneden. Det er muligt lave aftale med kommune om, at man kan spare ledsagetimerne op i 6 måneder, og derved kan ordningen bruges ved lidt længere ophold udenfor hjemmet. Ledsageren må dog ikke varetage tunge plejeopgaver.

Ledsageordningen må gerne medtages til udlandet, men man skal som udgangspunkt selv afholde ledsagerens udgifter til rejseomkostninger udover det årlige kommunalt bevilligede aktivitetstilskud på kr. 883 (2018 sats)

BPA § 96

Hvis man har en BPA-ordning efter servicelovens § 96, er man selv arbejdsleder, og man tilrettelægger selv hjælpen. Hjælperne kan følge med, når man er på ture i både ind- og udland. Ved udlandsrejser kan hjælpen medtages i op til én måned uden at skulle søger kommunen herom. Det kan i nogle tilfælde være relevant at søge om ekstra timer til hjælperne, hvis dette er nødvendigt ved ophold i eller udenfor Danmark. Det kan ikke forventes, at hjælperne aflønnes for timer, hvor de ikke arbejder, hvorfor de vil skulle acceptere at opholde sig væk fra deres bopæl uden at blive aflønnet. Ansøgninger skal rettes til den kommunale afdeling, som har bevilget BPA-ordningen i god tid inden afrejse.

BPA-ordning efter lov om social service § 95

Denne ordning indeholder som udgangspunkt ikke ledsagelse ud af huset. Ordning vil ofte være kombineret med andre ordninger som fx ledsageordningen. Hvis man har hjælp efter §95, kan det være nødvendigt at kontakte kommunen for oplysning om sine muligheder for ferie- og weekendture. Denne form for hjælperordning kan ifølge lovgivningen ikke medtages til udlandet.

Dækning af ekstra udgifter forbundet med ferie eller weekendtur

Der er forskellige muligheder for at få dækket ekstra udgifter forbundet med weekendture og ferier.

Dækning af nødvendige merudgifter efter lov om socialservice § 100

Hvis man opfylder kriterierne for dækning af nødvendige merudgifter, kan man søge om dækning af nødvendige merudgifter kan man vil typisk kunne søge om dækning af udgifter til hjælpernes flybilletter, hjælpernes øvrige rejseudgifter, eventuelle forsikringer, leje af hjælpemidler, ekstra hotelværelse/større feriebolig mm. Læs mere LINK.

Ansøgningen skal rettes til kommunen inden man afholder udgiften/bestiller rejsen. I mange kommuner kan man ansøge via kommunens hjemmeside.

Dækning af udgifter via hjælperordning

I BPA-ordninger efter lov om social service § 96 vil der ofte være udmålt et månedligt aktivitetsbeløb. Aktivitetsbeløbet har til hensigt at dække bla. ledsageudgifter forbundet med at have en hjælper. Det er forskelligt fra kommune til kommune om man søger særskilt om aktivitetsbeløbet eller om det indgår automatisk i kommunens udmåling. Det anbefales, at man kontakter sin kommune for oplysning om, hvordan det forholder sig i ens kommune.

Feriens længde

Det er som udgangspunkt ikke muligt at få dækket udgifterne til en længerevarende rejse eller til flere end én årlig udenlandsrejse. Hvis man planlægger en rejse som varer længere end to uger, så kan det være vanskeligt, at få dækket merudgifterne forbundet med rejsen.