Personlig og praktisk hjælp på ferier

Sidst revideret: maj 2019

Når man skal på ferie eller andre ophold, gælder der forskellige regler for, om man kan tage den bevilgede hjælp med. Det er afhængigt af, hvilken type hjælp man får i hverdagen. Der er en udlandsbekendtgørelse, som beskriver den hjælp, som kan tages med under midlertidige ophold i udlandet. Dette er vigtigt at være særligt opmærksom, hvis man overvejer at rejse til udlandet.

Hjemmehjælp efter Lov om social service § 83

Hjemmehjælp er personlig og praktisk hjælp i hjemmet. Denne type hjælp indeholder som udgangspunkt ikke ledsagelse ud af hjemmet, men såfremt man opholder sig på en anden adresse i Danmark, vil hjælpen kunne leveres til denne adresse. Hvis hjælpen skal leveres i en anden kommune, kan dette ske ved at rette henvendelse til visitationen i den kommune, hvor man selv bor.

Man skal være opmærksom på, at der gælder de samme arbejdsmiljøregler, når man modtager hjælp på anden adresse. Det er således nødvendigt, at der er de rette pladsforhold og hjælpemidler. Hjemmehjælpen kan kun levere hjælpen, hvis de samtidig kan overholde arbejdsmiljøloven.

Hjemmehjælp kan ikke medtages til udlandet.

Ledsageordning efter lov om social service § 97

Ledsageordning indeholder 15 timers ledsagelse om måneden. Det er muligt lave aftale med kommune om, at man kan spare ledsagetimerne op i 6 måneder. Derved kan ordningen bruges ved lidt længere ophold udenfor hjemmet. Ledsageren må dog ikke varetage tunge plejeopgaver.

Ledsageordningen må gerne medtages til udlandet, men man skal som udgangspunkt selv afholde ledsagerens udgifter til rejseomkostninger udover det årlige kommunalt bevilligede aktivitetstilskud på kr. 883 (2018 sats)

BPA § 96

Hvis man har en BPA-ordning (Brugerstyret personlig assistance) efter Lov om social service § 96, er man selv arbejdsleder, og man tilrettelægger selv hjælpen. Hjælperne kan følge med, når man er på ture i både ind- og udland. Ved udlandsrejser kan hjælpen medtages i op til én måned, uden at kommunen skal søges om det. Det kan i nogle tilfælde være relevant at søge om ekstra timer til hjælperne, hvis dette er nødvendigt ved ophold i eller udenfor Danmark. Det kan ikke forventes, at hjælperne aflønnes for timer, hvor de ikke arbejder, hvorfor de vil skulle acceptere at opholde sig væk fra deres bopæl uden at blive aflønnet. Ansøgninger skal rettes til den kommunale afdeling, som har bevilget BPA-ordningen i god tid inden afrejse.

BPA-ordning efter Lov om social service § 95

Denne ordning indeholder som udgangspunkt ikke ledsagelse ud af huset. Ordning vil ofte være kombineret med andre ordninger som fx ledsageordningen. Hvis man har hjælp efter § 95, kan det være nødvendigt at kontakte kommunen for oplysning om sine muligheder for ferie- og weekendture. Denne form for hjælperordning kan ifølge lovgivningen ikke medtages til udlandet.

Ekstra udgifter forbundet med ferie eller weekendtur for voksne

Der er forskellige muligheder for at få dækket ekstra udgifter forbundet med weekendture og ferier.

Dækning af nødvendige merudgifter efter Lov om social service § 100

Hvis man opfylder kriterierne for dækning af nødvendige merudgifter, vil man typisk kunne søge om dækning af udgifter til hjælpernes flybilletter, hjælpernes øvrige rejseudgifter, eventuelle forsikringer, leje af hjælpemidler, ekstra hotelværelse/større feriebolig mm.

Ansøgningen skal rettes til kommunen, inden man afholder udgiften/bestiller rejsen. I mange kommuner kan man ansøge via kommunens hjemmeside.

Dækning af udgifter via hjælperordning

I BPA-ordninger efter Lov om social service § 96 vil der ofte være udmålt et månedligt aktivitetsbeløb. Aktivitetsbeløbet har til hensigt at dække blandt andet ledsageudgifter forbundet med at have en hjælper. Det er forskelligt fra kommune til kommune, om man søger særskilt om aktivitetsbeløbet, eller om det automatisk indgår i kommunens udmåling. Det anbefales, at man kontakter sin kommune for oplysning om, hvordan det forholder sig i ens kommune.

Feriens længde

Det er som udgangspunkt ikke muligt at få dækket udgifterne til en længerevarende rejse eller til flere end én årlig udenlandsrejse. Hvis man planlægger en rejse, som varer længere end to uger, kan det være vanskeligt at få dækket merudgifterne forbundet med rejsen.

Personlig og praktisk hjælpe til børn under ferier

At have et barn med nedsat funktionsevne behøver ikke være en hindring for at holde ferie Heller ikke selvom barnet behøver personlig og praktisk hjælp under ferier. Der findes forskellige muligheder for at søge personlig og praktisk hjælp under ferieophold i og uden for Danmark.

Merudgifter 

Nogle børn med nedsat funktionsevne har udmålt hjælpertimer efter Lov om social service § 41 som dækning af nødvendige merudgifter. Hvis dette er tilfældet, vil man kunne medtage disse hjælpertimerne under ferie både i ind- og udland. Hvis der er andre merudgifter forbundet med ferien, som er forårsaget af den nedsatte funktionsevne, kan der også søges om disse 

Kompensations for tabt arbejdsfortjeneste 

Hvis man som forældre får kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste, vil denne bevilling fortsætte under ferie i Danmark og under kortere udlandsrejserejse. Der vil ikke kunne udmåles yderligere kompensation for tabt arbejdsfortjeneste under en ferie.  

Personlig hjælp og aflastning/afløsning 

Nogle børn får personlig og praktisk hjælp i dagligdagen, eller der er bevilget afløsning/aflastning i form af hjælpertimer efter Lov om social service § 44. Denne type hjælp er ikke omfattet af Udlandsbekendtgørelsen. Det betyder, at det ikke er muligt at medtage en hjælper, som er ansat efter denne paragraf under udlandsrejser. Der er meget stor forskel på, om hjælp efter Lov om social service kan medbringes under ferier i Danmark. Det anbefales, at man inden ferien drøfter mulighederne med kommunen.