Lovgivning befordring

Sidst revideret: juli 2018

Der er forskellige former for støtte til befordring. Mulighederne spænder fra skattemæssige fradrag til kommunal bevilling af tilskud til køb af bil.

Fritidskørsel

Det offentlige har i samarbejde med nogle trafikselskaber oprettet regionale handicap kørselsordninger, som kan benyttes til kørsel i fritiden. For at blive visiteret til ordningen, skal man have en funktionsnedsættelse som gør, at man ikke er i stand til at benytte almindelige offentlige transportmidler. Ofte stilles der krav om, at man skal være afhængig af et ganghjælpemiddel. Kørselsordningerne administreres forskelligt fra kommune til kommune, men hvis man visiteres til denne form for handicapkørselsordning, så bliver man visiteret til minimum 104 kørsler om året.

Transport til hospital

Mange har udgifter forbundet med at komme ind til kontroller eller indlæggelser på hospitaler og sygehuse. Hvis man er pensionist, eller bor mere end 50 km fra hospitalet/sygehuset, kan man søge støtte til dækning af transportudgiften. Man kan søge ved at rette henvendelse til kørselskontoret på hospitalet/sygehuset. Der vil altid være en egenbetaling og refusionen gives efter billigst mulige transport form.

Hvis man har en funktionsnedsættelse eller sygdom, som gør, at man ikke kan benytte offentlig transport eller egen bil, så kan sygehuset arrangere en transport til og fra hospitalet. Hvis man ikke ved hvor man skal bestille transporten, så kan man kontakte den afdeling som man er indkaldt til.

Transport til læge eller speciallæge

Når man skal til læge, så vil man oftest selv skulle transportere sig og man får som oftest ikke dækket udgifterne forbundet med transporten. Der er få undtagelser fx personer der modtager pension og ikke selv kan transportere sig til læge, kan søge kommunen om transport så man bliver kørt til/fra lægen. Modtager man ikke pension, så skal den praktiserende læge tilbyde at komme på hjemmebesøg.

Togkørsel

Det kan for mange være uoverskueligt at tage toget, hvis man har brug for hjælp undervejs, men hvis man har nedsat funktionsevne, så tilbydes der hjælp til ud- og indstigning i togene og hjælp med bagage. Hjælpen skal bestilles 24 timer forud hos den udbyder, hvor rejsen starter og slutter. Læs nærmere på dsb.dk eller arriva.dk.

Storebælt Handicap

Storebælt Handicap er en rabatordning, som giver 20% rabat på broafgiften ved Storebæltsbroen. Det er muligt at få rabatordningen, hvis man har en handicapbil og/eller handicap p-skilt. Rabatordningen tilknyttes en Bro-bizz og rabatten gives derefter automatisk. Danske Handicaporganisationers Brugerservice administrerer og formidler ordningen på www.handicap.dk/brugerservice.

Kørselsfradrag for kronisk syge og handicappede

Hvis man har en kronisk sygdom eller en funktionsnedsættelse som bevirker, at man ikke har mulighed for at benytte offentlig transport, så er det muligt at trække kørsel til og fra arbejde fra i selvangivelsen. Det er et befordringsfradrag, som reguleres af ligningslovens § 9D. Befordringsfradraget gælder fra første kørte km til arbejdspladsen, med statens højeste km takst og et bundfradrag på kr. 2000 årligt.  Det kan ofte være nyttigt, at kontakte SKAT for nærmere oplysninger om disse regler.

Merudgifter

 

Der er mulighed for at søge om dækning af visse transportudgifter og ekstra udgifter forbundet med handicapbil som en merudgift for både børn og voksne. Du kan læse nærmere om dette under Merudgifter til voksne og merudgifter til børn.