Lovgivning bil

Sidst revideret: november 2014

Under revision

(Servicelovens § 114)

Serviceloven giver mulighed for støtte til køb af bil, hvis en voksen eller et barn har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Nedsættelsen af funktionsevnen skal i væsentlig grad:

 • forringe vedkommendes evne til at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil
 • vanskeliggøre muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil
 • forringe vedkommendes evne til at færdes uden bil, hvis personen har mange aktiviteter udenfor hjemmet

I vurderingen af den varigt nedsatte funktionsevne indgår

 • at der ikke indenfor en overskuelig tid vil være udsigt til forbedring
 • at der i lang tid fremover vil være behov for at afhjælpe den nedsatte funktionsevne.

Støtte til køb af bil kan søges ved henvendelse til din kommune. Ansøgningsskema findes på www.borger.dk  Kommunen træffer afgørelse om støtte til køb af bil.

Støtte til køb af bil ydes på grundlag af en samlet vurdering af ansøgers helbredsmæssige og sociale forhold samt ansøgers manglende evne til at færdes. I vurderingen indgår også oplysninger om ansøgers daglige kørselsbehov og en vurdering af om støtte til køb af bil i væsentlig grad, vil gøre ansøger selvhjulpen.

I vurderingen af de helbredsmæssige forhold lægges vægt på objektive lægelige udtalelser, oplysninger om sygdommens udvikling, evnen til at færdes med offentlige transportmidler, gangdistance og nedsat mobilitet, og om der foreligger et særligt skånebehov.

Ved vurderingen af de sociale forhold lægges særlig vægt på den samlede situation, herunder familie-, erhvervs- og uddannelsesmæssige forhold, der har betydning for den nedsatte funktionsevnen og daglige kørselsbehov.

Det daglige kørselsbehov vurderes ud fra, om det har et omfang, så bevilling af bil i væsentlig grad kompenserer for den nedsatte funktionsevne. Der skal være aktiviteter udenfor hjemmet, der medfører et betydeligt behov for kørsel i bil. Aktivitetsniveauet vurderes ud fra, hvad der er sædvanligt for en jævnaldrende person uden nedsat funktionsevne og i en tilsvarende livssituation.

I det daglige kørselsbehov indgår vurdering af arbejdets eller uddannelsens karakter og varighed, arbejdstidens længde, og hvorledes arbejdstiden er fordelt på ugens dage. Også behov for kørsel i fritiden, til daglige indkøb og behandlinger indgår i vurderingen af kørselsbehovet. Hvis det er et barn, der har behov for transport sammenlignes med behovet hos andre børn i samme alder og livssituation.

Det er en betingelse for at opnå støtte, at der er behov for kørsel til og fra et arbejde, uddannelse, eller at bilen i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse. Det er også en betingelse, at det samlede kørselsbehov ikke kan dækkes af andre ordninger.

Kommunen kan, hvis det skønnes nødvendigt, rette henvendelse til politiet for at få en nærmere vurdering af ansøgerens egnethed til at føre en bil.

Støtten ydes til den billigste bil, der er egnet til ansøgeren. Støtten ydes som et rentefrit lån på indtil kr. 174.000 inkl. moms (pr. 1.10.2014), dog højst bilens købesum.

Særlige forhold i den nedsatte funktionsevne kan nødvendiggøre en indretning, der kun findes i eller kan foretages i en større eller dyrere bil, som eks. ud- og indstigning eller placering i bilen, eller skal medbringes hjælpemidler (også kaldet en ”§ 6 stk. 2 bil”). Til udligning af forskellen mellem den fastsatte låneramme og bilens anskaffelsespris ydes et rente- og afdragsfrit lån.

Der kan ydes støtte til særlige indretninger, som bilen efterfølgende forsynes med på grund af ansøgerens helbredstilstand.

Udmåling af støtte

Hvis den personlige indkomst i det senest afsluttede indkomstår er under 208.000 kr., skal der tilbagebetales halvdelen af lånet med 1/72 af beløbet i månedlige afdrag. Den anden halvdel af lånet nedskrives med 1/72 månedligt.

Ved en § 6, stk. 2 bil nedskrives lånet også med 1/72 af lånet månedligt.

Hvis den personlige indkomst overstiger 208.000 kr., forhøjes den del af lånet, der skal tilbagebetales, med 20 % af den del af indkomsten, der overstiger 208.000 kr. Den del af lånet, der skal nedskrives, nedsættes tilsvarende.

Under uddannelse kan der søges afdragsfrihed så længe uddannelsen varer.

Afprøvning af bil

Afprøvning kan, hvis ansøgeren er enig heri, forgå hos en privat aktør f.eks. en bil-opbygger, der har erfaring og ekspertise på området.

Kommunen beskriver sammen med ansøger, hvilken betydning den nedsatte funktionsevne har for krav til valg af bil og evt. valg af særlig indretning. Kommunen udmåler lånets størrelse på baggrund af vurdering af, hvilken bil der er billigst egnet.

Afgiftsfritagelse

Personen, der er berettiget til støtte til erhvervelse af bil, kan opnå fritagelse for vægtafgift og tillægsafgift for privat anvendelse. Der kan også opnås fritagelse for afgift for brændstofforbrug, hvis bilen er benzindreven. Hvis bilen er dieseldreven, betales udligningsafgift efter nærmere regler.

Lån til genbevilling af bil

Der kan tidligst ydes støtte til genbevilling af bil efter 6 år, medmindre

 • udskiftning af bilen af en synsvirksomhed dokumenteres som nødvendig
 • bilen er totalskadet
 • bilen ikke længere er egnet på grund af ændringer i ansøgerens funktionsevne.

Ved genbevilling kan kommunen træffe afgørelse, uden der indhentes fornyede oplysninger, hvis ansøgerens funktionsevne og kørselsbehov er uændret siden sidste afgørelse om støtte til køb af bil, og ansøgeren underskriver en tro og love-erklæring herom.

Salgsprovenu

Nettoprovenuet ved salg af en bil, hvor der er ydet støtte til anskaffelse, skal ved genbevilling anvendes til køb af en ny bil. Provenuet fratrækkes ved beregning af det nye lån i den beregnede tilbagebetalingspligtige del.

Nettoprovenuet ved salg af en ”§6, stk. 2” bil skal ved genansøgning fratrækkes det supplerende lån.

Nettoprovenu er bilens salgspris fratrukket salgsomkostninger og restgæld.

Hvis der ikke søges om støtte igen, eller hvis ansøgeren er død, tilfalder et evt. restbeløb efter indfrielse af lån ansøgeren eller boet.

Særlige indretninger

Der kan søges tilskud til nødvendig indretning af en bil, uanset om der søges støtte til anskaffelse af bil, hvis

 • politiet stiller krav om indretningen
 • ansøgerens helbredsforhold taler for det
 • det letter ansøgerens placering i bilen.

Tilskud til automatisk transmission udgør pr. 1.10.2010 22.302 kr. og er betinget af at bilen er under 1 år og forsynet med indretningen fra fabrikken.

Der ydes hjælp til reparation, udskiftning og afmontering efter behov, men der ydes ikke hjælp til udgifter som følge af brug af særlig indretning.

Tilskud til kørekort

Når betingelse for støtte til køb af bil er opfyldt, kan der ydes tilskud til erhvervelse af kørekort til ansøgeren. Om nødvendigt kan der ydes betaling af en vejledende og helbredsmæssig køretest samt lægeerklæring til brug ved behandling af ansøgningen, fornyelse af kørekort eller genbevilling.

Vilkår for støtte til lån og afgiftsfritagelse

Lånet skal anvendes til køb af fabriksny bil og skal registreres i navnet på den person, der modtager støtten (også selvom det er et barn). Bilen skal holdes kaskoforsikret for bilens fulde værdi inklusiv særlig indretning.

Bilen skal i videst mulig omfang anvendes til at dække det totale kørselsbehov for personen.

Bilen må ikke udlejes eller udlånes over længere tid, ikke stilles som pant for anden gæld, og de fastsatte afdragsvilkår skal overholdes.

Der kan dog ydes støtte til bil, hvis ansøgeren eller en anden i ansøgerens husstand har købt den fabriksny inden for det sidste år.

Hvis bilen er under to år og tidligere har været bevilget efter servicelovens § 114, kan der ydes støtte til anskaffelse af bilen, under forudsætning af at den forventes at kunne holde i 6 år. Ansøgeren kan ikke pålægges at tage imod en brugt bil.

Klagevejledning

Se nærmere her.

Mere information

Den uvildige konsulentordning for handicappede (DUKH) giver gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation VISO www.servicestyrelsen.dk/viso bistår kommuner og borgere med gratis vejledende i sager om hjælp til personer med nedsat fysisk funktionsevne.

Socialstyrelsen, Hjælpemidler og Velfærdsteknologi er et nationalt center, der udvikler og formidler viden om hjælpemidler se www.socialstyrelsen.dk/handicap/hjaelpemidler  De driver en hjælpemiddelbase, der indeholder informationer om de fleste hjælpemidler på det danske marked  også hjælpemidler til brug i biler.

http://www.retsinfo.dk/ findes reglerne om støtte til anskaffelse af bil, bekendtgørelser og vejledninger samt relevante afgørelser fra Ankestyrelsen.

HandicapBilistCentret http://www.handicapbilist.dk/ tilbyder vurdering og afprøvninger af personer med særlige behov i forhold til at køre bil.

Parkeringsskilt

Danske Handicaporganisationer har en afdeling, der administrerer de såkaldte handicap-parkeringsskilte. www.handicap.dk/brugerservice  Parkeringsskilt kan bevilges til:

 • Personer, der opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser. Ved bevilling af støtte til køb af bil inden for de sidste 6 år, har man også ret til at få udstedt et parkeringskort.
 • Personer, der af kommunen er godkendt til at deltage i det regionale trafikselskabs individuelle handicapkørsel for mennesker med bevægelseshandicap – f.eks. Movias handicapkørsel.
 • Personer med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør evnen til at færdes, muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller muligheden for at gennemføre en uddannelse.

Parkeringsskiltet søges og bevilges gennem Brugerservice, og ansøgningsskema findes på hjemmesiden.

Mere information

Danske Handicaporganisationers Brugerservice administrerer og formidler også rabat på Falck-abonnement og Bro-bizz på www.handicap.dk/brugerservice

Læs mere om overvejelser om køb af bil i forbindelse med børn med muskelsvind under Hjælpemidler, bolig og bil.

Handicapparkeringskort

For at kunne parkere lovligt i de parkeringsbåse, der er markeret med et handicapsymbol, skal man have et handicapparkeringskort. Skiltet, der er blåt og hvidt, har et kørestolssymbol og teksten “Parkeringskort for personer med handicap”.

Parkeringskortet kan bevilges til:

 • Personer, der opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser. Ved bevilling af støtte til køb af bil inden for de sidste 6 år, har man også ret til at få udstedt et parkeringskort.
 • Personer, der af kommunen er godkendt til at deltage i det regionale trafikselskabs individuelle handicapkørsel for mennesker med bevægelseshandicap – fx Movias handicapkørsel.
 • Personer med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør evnen til at færdes, muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller muligheden for at gennemføre en uddannelse.

Ansøgningen, der består af et særligt ansøgningsskema, skal attesteres af lægen.

Parkeringskortet søges og bevilges gennem Danske Handicaporganisationers brugerservice, og ansøgningsskema findes på hjemmesiden www.handicap.dk/brugerservice.