Støtte til køb og indretning af bil

Sidst revideret: marts 2019

(Servicelovens § 114)

Serviceloven giver mulighed for støtte til køb af bil, hvis en voksen eller et barn har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Nedsættelsen af funktionsevnen skal i væsentlig grad:

 • forringe vedkommendes evne til at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil
 • vanskeliggøre muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil
 • forringe vedkommendes evne til at færdes uden bil, hvis personen har mange aktiviteter udenfor hjemmet

I vurderingen af den varigt nedsatte funktionsevne indgår

 • at der ikke indenfor en overskuelig tid vil være udsigt til forbedring
 • at der i lang tid fremover vil være behov for at afhjælpe den nedsatte funktionsevne.

Støtte til køb af bil kan søges ved henvendelse til kommunen. Ansøgningsskema findes på www.borger.dk. Kommunen træffer afgørelse om støtte til køb af bil.

Støtte til køb af bil ydes på grundlag af en samlet vurdering af ansøgers helbredsmæssige og sociale forhold samt ansøgers nedsatte evne til at færdes som andre i tilsvarende livssituation. I vurderingen indgår også oplysninger om ansøgers daglige kørselsbehov og en vurdering af om støtte til køb af bil i væsentlig grad, vil gøre ansøger selvhjulpen.

I vurderingen af de helbredsmæssige forhold lægges vægt på objektive lægelige udtalelser, oplysninger om sygdommens udvikling, evnen til at færdes med offentlige transportmidler, gangdistance og nedsat mobilitet, og om der foreligger et særligt skånebehov.

Ved vurderingen af de sociale forhold lægges særlig vægt på den samlede situation, herunder familie-, erhvervs- og uddannelsesmæssige forhold, der har betydning for den nedsatte funktionsevne og det daglige kørselsbehov.

Det daglige kørselsbehov vurderes ud fra, om det har et omfang, at bevilling af bil i væsentlig grad kompenserer for den nedsatte funktionsevne. Der skal være aktiviteter udenfor hjemmet, der medfører et betydeligt behov for kørsel i bil. Aktivitetsniveauet vurderes ud fra, hvad der er sædvanligt for en jævnaldrende person uden nedsat funktionsevne og i en tilsvarende livssituation.

I det daglige kørselsbehov indgår vurdering af arbejdets eller uddannelsens karakter og varighed, arbejdstidens længde, og hvorledes arbejdstiden er fordelt på ugens dage. Også behov for kørsel i fritiden, til daglige indkøb og behandlinger indgår i vurderingen af kørselsbehovet. Hvis det er et barn, der har behov for transport sammenlignes med behovet hos andre børn i samme alder og livssituation.

Det er en betingelse for at opnå støtte, at der er behov for kørsel til og fra et arbejde, uddannelse, eller at bilen i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse. Det er også en betingelse, at det samlede kørselsbehov ikke kan dækkes af andre ordninger.

Kommunen kan, hvis det skønnes nødvendigt, rette henvendelse til politiet for at få en nærmere vurdering af ansøgerens egnethed til at føre en bil.

Støtten ydes til den billigste bil, der er egnet til ansøgeren. Støtten ydes som et rentefrit lån på indtil kr. 191.000 kr. (2019), dog højst bilens købesum.

Særlige forhold i den nedsatte funktionsevne kan nødvendiggøre en indretning, der kun findes i eller kan foretages i en større eller dyrere bil, fx ud- og indstigning eller hvis der skal medbringes hjælpemidler (også kaldt en ”§ 6 stk. 2 bil”). Til udligning af forskellen mellem den fastsatte låneramme og bilens anskaffelsespris ydes et rente- og afdragsfrit lån.

Der kan ydes støtte til særlige indretninger, som bilen efterfølgende forsynes med på grund af ansøgerens helbredstilstand.

Udmåling af støtte

Hvis den personlige indkomst i det senest afsluttede indkomstår er under 226.000 kr. (takst for 2019), skal halvdelen af lånet tilbagebetales med 1/72 af beløbet i månedlige afdrag. Den anden halvdel af lånet nedskrives med 1/72 månedligt.

Ved en § 6, stk. 2 bil nedskrives lånet også med 1/72 af lånet månedligt.

Hvis den personlige indkomst overstiger 226.000 kr. (takst for 2019), forhøjes den del af lånet, der skal tilbagebetales, med 20 % af den del af indkomsten, der overstiger 226.000 kr. Den del af lånet, der skal nedskrives, nedsættes tilsvarende.

Under uddannelse kan der søges afdragsfrihed så længe uddannelsen varer.

Vilkår for støtte til lån og afgiftsfritagelse

Lånet skal anvendes til køb af fabriksny bil og skal registreres i navnet på den person, der modtager støtten (også selvom det er et barn). Bilen skal holdes kaskoforsikret for bilens fulde værdi inklusiv særlig indretning.

Bilen skal i videst muligt omfang anvendes til at dække det totale kørselsbehov for personen.

Har man fået tilskud til køb af bil i forbindelse med et barns nedsatte funktionsevne, skal man være opmærksom på, at bilen er bevilget til transport af barnet. Det betyder, at bilen skal være til rådighed for barnet, når der er behov for det. Fx skal den dække kørselsbehovet, når barnet bliver passet af andre. Det kan være forældrene eller en hjælper, der kører bilen. Har barnet ikke behov for transport, må forældrene gerne bruge bilen, uden barnet er med.

Hvis barnet bor på skift hos de to forældre, følger bilen barnet.

Bilen må ikke udlejes eller udlånes over længere tid, ikke stilles som pant for anden gæld, og de fastsatte afdragsvilkår skal overholdes.

Der kan dog ydes støtte til bil, hvis ansøgeren eller en anden i ansøgerens husstand har købt den fabriksny inden for det sidste år.

Hvis bilen er under to år og tidligere har været bevilget efter Servicelovens § 114, kan der ydes støtte til anskaffelse af bilen, under forudsætning af at den forventes at kunne holde i 6 år. Ansøgeren kan ikke pålægges at tage imod en brugt bil.

Afgiftsfritagelse

Personen, der er berettiget til støtte til erhvervelse af bil, kan opnå fritagelse for vægtafgift og tillægsafgift for privat anvendelse. Der kan også opnås fritagelse for afgift for brændstofforbrug, hvis bilen er benzindrevet. Hvis bilen er dieseldrevet, betales udligningsafgift efter nærmere regler.

Lån til genbevilling af bil

Der kan tidligst ydes støtte til genbevilling af bil efter 6 år, medmindre

 • udskiftning af bilen af en synsvirksomhed dokumenteres som nødvendig
 • bilen er totalskadet
 • bilen ikke længere er egnet på grund af ændringer i ansøgerens funktionsevne.

Ved genbevilling kan kommunen træffe afgørelse, uden der indhentes fornyede oplysninger, hvis ansøgerens funktionsevne og kørselsbehov er uændret siden sidste afgørelse om støtte til køb af bil, og ansøgeren underskriver en tro og love-erklæring herom.

Salgsprovenu

Nettoprovenuet ved salg af en bil, hvor der er ydet støtte til anskaffelse, skal ved genbevilling anvendes til køb af en ny bil. Provenuet fratrækkes ved beregning af det nye lån i den beregnede tilbagebetalingspligtige del.

Nettoprovenuet ved salg af en ”§ 6, stk. 2” bil skal ved genansøgning fratrækkes det supplerende lån.

Nettoprovenu er bilens salgspris fratrukket salgsomkostninger og restgæld.

Hvis der ikke søges om støtte igen, eller hvis ansøgeren er død, tilfalder et evt. restbeløb efter indfrielse af lån ansøgeren eller boet.

Afprøvning af bil

Afprøvning kan, hvis ansøgeren er enig heri, forgå hos en privat aktør fx en bil-opbygger, der har erfaring og ekspertise på området.

Kommunen beskriver sammen med ansøger, hvilken betydning den nedsatte funktionsevne har for krav til valg af bil og evt. valg af særlig indretning. Kommunen udmåler lånets størrelse på baggrund af vurdering af, hvilken bil der er billigst egnet.

Særlige indretninger

Der kan søges tilskud til nødvendig, særlige indretning af en bil, uanset om der søges støtte til anskaffelse af bil, hvis

 • politiet stiller krav om indretningen
 • ansøgerens helbredsforhold taler for det
 • det letter ansøgerens placering i bilen.

Tilskud til automatgear udgør op til 26.420 kr. (2019) og er betinget af, at bilen er under 1 år.

Der ydes hjælp til reparation, udskiftning og afmontering efter behov, men der ydes ikke hjælp til udgifter som følge af brug af særlig indretning.

Indretning i øvrigt

Bilen skal kunne dække personens forventelige kørselsbehov i de næste 8 år. Specialrådgivningscentre / hjælpemiddelcentraler, HandicapBilistCentret (HBC) samt private bilopbyggere kan vejlede om valg og indretning af bil.

Når man skal vælge model og indretning af bilen, skal man blandt andet være opmærksom på:

Størrelse: Hvad skal bilen kunne rumme? Hvilke hjælpemidler skal medbringes under transporten. Skal personen sidde i bilens almindelige sæde eller i kørestol? Hvilke hjælpemidler skal anvendes under vejs fx hjælpemidler til toiletbesøg, anvendelse af hostemaskine og sug?

Indretning: Har personen behov for let tilgang til hjælp under kørslen? Hvor skal personen med muskelsvind sidde foran, ved siden af eller bagved føreren? Skal personen sidde i autostol/-sæde eller i kørestol under kørslen? Hvilken form for hjælp skal personen have under vejs?

Varme/kulde:  Er der behov for at bilen er varm, når personen skal ind i bilen? Er der behov for, at vinduer er uden dug, sne og is? Kan personen på grund af sine helbredsforhold ikke tåle, at vinduer åbnes, når bilen om sommeren er varm?  I så fald kan der søges om motor/kabinevarmer og aircondition.

Adgangsforhold: Hvordan kommer person og hjælpemidler ind i bilen?

Arbejdsstillinger for hjælpere: Det skal være let for eventuelle hjælperen at anbringe og fastspænde person og eventuel kørestolen i bilen. Forhøjet tag på en minibus vil give hjælperen mulighed for bedre arbejdsstillinger, når personen skal løftes.

Uanset hvilken bil man vælger, er det vigtigt at sikre sig, at person og kørestol er forsvarligt fastspændte. Hvis personen sidder i kørestolen under kørslen, skal kørestolen være forsynet med nakkestøtte, og personen skal anvende en sikkerhedssele, der er fastmonteret i bilens karosseri.

Til et lille barn, som er svært at holde hovedet under kørsel, kan man vælge en autostol, der giver mulighed for individuel tilpasning af støtte. For at lette hjælperens arbejdsstillinger, kan autostolen sættes på en drejekonsol, så sædet kan vendes udad, mens barnet anbringes i det.

Tilskud til kørekort

Når betingelse for støtte til køb af bil er opfyldt, kan der ydes tilskud til erhvervelse af kørekort til ansøgeren eller den person, der skal køre bilen, fx en forælder. Om nødvendigt kan der ydes betaling af en vejledende og helbredsmæssig køretest samt lægeerklæring til brug ved behandling af ansøgningen, fornyelse af kørekort eller genbevilling.

Kørekort til unge

I særlige tilfælde kan unge mellem 15 og 18 år, der har behov for bil for fx at følge en uddannelse på HF eller gymnasium, søge støtte til en bil, de selv kan føre, idet de efter Færdselslovens § 57 kan opnå kørekort til et langsomtkørende motorkøretøj (Vejledning om støtte til køb af bil pkt. 98).

Parkeringsskilt

For at kunne parkere lovligt i de parkeringsbåse, der er markeret med et handicapsymbol, skal man have et handicapparkeringskort. Skiltet, der er blåt og hvidt, har et kørestolssymbol og teksten “Parkeringskort for personer med handicap”.

Parkeringsskilt kan bevilges til:

 • Personer, der opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser. Ved bevilling af støtte til køb af bil inden for de sidste 8 år, har man også ret til at få udstedt et parkeringskort.
 • Personer, der af kommunen er godkendt til at deltage i det regionale trafikselskabs individuelle handicapkørsel for mennesker med bevægelseshandicap – fx Movias handicapkørsel.
 • Personer med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør evnen til at færdes, muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller muligheden for at gennemføre en uddannelse.

Parkeringsskiltet søges og bevilges gennem Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

Mere information

Danske Handicaporganisationers Brugerservice administrerer og formidler også rabat på Falck-abonnement og Bro-bizz.

Den uvildige konsulentordning for handicappede (DUKH) giver gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation, VISO bistår kommuner og borgere med gratis vejledende i sager om hjælp til personer med nedsat fysisk funktionsevne.

Socialstyrelsen formidler viden om hjælpemidler og velfærdsteknologi. De redigerer en hjælpemiddelbase med informationer om de fleste hjælpemidler på det danske marked, herunder også hjælpemidler til brug i biler.

Retsinformation findes reglerne om støtte til anskaffelse af bil, bekendtgørelser og vejledninger samt relevante afgørelser fra Ankestyrelsen.

HandicapBilistCentret tilbyder vurdering og afprøvninger af personer med særlige behov i forhold til at køre bil.