Skolekursus

– en ydelsesbeskrivelse fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Formål

Formålet med et Skolekursus er at støtte rehabiliteringsprocessen i og omkring børn med muskelsvinds skolegang. Målet er at videregive, underbygge og udnytte relevant viden, så ikke blot forældrene, men også fagpersoner omkring barnet med muskelsvind, er klædt på til at støtte barnets rehabiliteringsproces bedst muligt.

Desuden giver et Skolekursus fagpersoner fra skolerne mulighed for at danne netværk og drage nytte af hinandens erfaringer og løsningsmodeller. For forældrene giver et Skolekursus mulighed for at lære fagpersonerne bedre at kende til gavn for samarbejdet mellem skole og hjem.

Målgruppe

Typiske målgrupper, som visiteres til Skolekursus er familier med børn i folke- eller specialskoler, og forskellige fagpersoner fra skolen, som er omkring barnet, for eksempel klasselæreren, idrætslæreren, SFO-pædagogen, personer fra PPR, den praktiske hjælper, med flere. Deltagerantallet på skolekurserne varierer betragteligt.

Indhold

På skolekurserne undervises der bredt om de repræsenterede muskelsvinddiagnoser. Holdningsbearbejdning er en væsentlig del af undervisningen på et Skolekursus. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind vil gerne vise, hvordan man kan sikre et positivt skoleforløb for et barn med muskelsvind.

På et Skolekursus arrangeres der typisk særlige børneprogrammer, hvor skolebørn med muskelsvind følger et særskilt program, der tidsmæssigt forløber parallelt med forældrenes.

Metode

Via forældrenes oplysninger inviteres fagpersonale på skolerne. Underviserne på skolekurserne er RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds konsulenter, erfarne brugere og tit også fagpersoner fra skoler, der medbringer erfaringer fra tidligere forløb. I børneprogrammerne trækkes der hovedsageligt på frivillige hjælpere og en ansat børneleder.

Cirka et år forud for et Skolekursus udnævnes en hovedansvarlig, som beskriver kursets konkrete formål, lægger program og i øvrigt i planlægningen inddrager kollegernes erfaringer. Til hvert kursus nedsættes et team, som både er sparringspartner for den hovedansvarlige, og som indbyrdes hjælper hinanden med praktiske opgaver, supplerende undervisning, mv.

Alle deltagere på et Skolekursus opfordres til skriftligt og/eller mundtligt at bedømme og kommentere kursets forløb. Efter hvert kursus udfærdiger arrangørerne desuden en intern evaluering.